Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629984 nr. 675

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 675 MOTIE VAN HET LID DE BOER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we moeten komen tot een zo efficiënt mogelijke benutting van de beschikbare ruimte die er is voor spoorgoederenvervoer van met name gevaarlijke stoffen, met zo weinig mogelijk overlast en risico voor omwonenden;

overwegende dat we tevens het risico lopen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen naar de weg verdwijnt, of dat dit negatieve effecten zal hebben voor chemische industrie in Nederland;

verzoekt de regering:

  • een gedegen onderzoek uit te voeren naar de exacte omvang en oorzaak van de overschrijding van de risicoplafonds en de resultaten verkregen uit de actualisatie van de marktverwachtingen uit 2006 te vergelijken met de voor de wet gehanteerde prognose en routering;

  • met de sector tot afspraken te komen over routering van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen om het overschrijden van risicoplafonds tegen te gaan en indien nodig deze goederenpaden met de Duitse spoorbeheerder af te stemmen;

  • de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid inzake het ongeluk in Tilburg uit te voeren;

  • op locaties waar risicoplafonds (dreigen te) worden overschreden met spoorgoederenvervoer van gevaarlijke stoffen, zoals op de Brabantroute, of locaties in grootstedelijk gebied, zoals in de Drechtsteden, met de decentrale overheid in overleg te gaan over een samenhangende aanpak om veiligheid en leefbaarheid voor omwonenden te verhogen alsmede het versnellen van bestaande plannen en programma's op de omleidingsroutes;

  • te onderzoeken of de prikkels in de gebruiksvergoeding met Duitsland en België op elkaar af kunnen worden gestemd;

  • in overleg met de sector te komen tot een betere registratie van de wagons met gevaarlijke stoffen op het spoor;

  • en in overleg met ProRail te bezien of de flexibiliteit in het proces van capaciteitsverdeling kan worden vergroot, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor het, binnen de risicoplafonds van Basisnet, inpassen van lastminutegoederenvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer