Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 30

30 Luchtvaart

Aan de orde is het VAO Luchtvaart (AO d.d. 26/06). 

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. De PVV wil al jarenlang dat Schiphol de grootste luchthaven van Europa wordt. En wat bleek tijdens een onlangs door mij met steun van de gehele Kamer georganiseerd rondetafelgesprek: dat Schiphol dat kan. Schiphol kan technisch groeien tot 600.000 vliegbewegingen per jaar. Dat werd gezegd door de intern deskundige Rutten van de Schipholgroep, maar ook de extern deskundige, de heer Alders — niet de eerste de beste — gaf dit toe. Er werd door de heer Rutten zelfs gesproken over minimaal 600.000 vliegbewegingen. Wij willen dat graag. Weg met Charles de Gaulle, weg met Heathrow! Wij kunnen de grootste luchthaven van Europa krijgen. 

Ik zal daartoe een motie indienen. Er moet rekening mee worden gehouden dat de vliegtuigen stiller zijn geworden. We hebben laatst gevlogen met de Dreamliner. Die maakt minder geluid dan de gemiddelde huismus. Er zijn zweefduiklandingen met vrijwel stationair draaiende motoren, nieuwe aanvliegprocedures en nieuwe landingstechnieken. Het kan dus allemaal. De Alderstafel van 2008 is volledig achterhaald. Vandaar dat ik de volgende motie indien. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Luchthaven Schiphol een capaciteit kan waarborgen van 600.000 vliegbewegingen per jaar; 

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier de capaciteit van Mainport Schiphol optimaal benut kan worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 206 (31936). 

De heer Graus (PVV):

Dan rest mij iedereen hier alvast een fijn zomerreces toe te wensen. Die kans krijg ik niet meer. 

De voorzitter:

Dat wensen wij ook iedereen toe. Gaat u nog iets leuks doen? 

De heer Graus (PVV):

Jazeker, ik ga leuke dingen doen. 

De voorzitter:

Heel goed. Iets met dieren, neem ik aan. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. In de Kamer wordt regelmatig gesproken over vliegveiligheid. Dan krijgen ganzen de schuld als die vliegveiligheid in gevaar komt. En dan lijkt het ons niet erg verstandig om vliegvelden aan te leggen of uit te breiden in gebieden waar enorme populaties van die vogels leven. Vandaar de volgende motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat bij bestaande luchthavens ganzen massaal worden afgeschoten en vergast onder het mom van "vliegveiligheid"; 

overwegende dat het beter is om problemen te voorkomen dan ze achteraf te bestrijden met methodes die ernstig ten koste gaan van dierenwelzijn; 

verzoekt de regering, geen luchthavens aan te leggen of uit te breiden in of grenzend aan vogelrijke gebieden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 207 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet inzet op forse uitbreiding van vliegveld Lelystad; 

overwegende dat nog verdere groei van de luchtvaart negatieve gevolgen heeft voor het klimaat en overlast zal veroorzaken voor omwonenden; 

constaterende dat Lelystad Airport op minder dan 20 kilometer afstand ligt van het vogelrijke Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen, wat kan leiden tot nieuwe massale doding van ganzen en het beheer en de doelen van de Oostvaardersplassen in gevaar brengt; 

verzoekt de regering, af te zien van uitbreiding van Lelystad Airport, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 208 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de regering het aantal burgervluchten op vliegveld Eindhoven wil uitbreiden; 

constaterende dat hierdoor de geluidsoverlast voor omwonenden ernstig toeneemt volgens de desbetreffende milieueffectrapportage; 

constaterende dat in het rapport dat ten grondslag ligt aan het ontwerpbesluit gewerkt is met de geluidmaat uit de militaire luchtvaart en dat de geluidhinder van burgervluchten veel groter blijkt te zijn; 

constaterende dat burgers zich grote zorgen maken over de geluidsoverlast die dit zal veroorzaken, vooral in de nachtelijke uren; 

verzoekt de regering, het ontwerpluchthavenbesluit aan te passen en geen reguliere vluchten toe te staan na 23.00 uur, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 209 (31936). 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de geluidsoverlast rond Schiphol niet of nauwelijks afgenomen blijkt te zijn; 

constaterende dat door de Vliegen Volgens Afspraak-aanpak de verwachting was dat de Buitenveldertbaan minder zou worden gebruikt, maar dat er juist een toename van het gebruik te zien is; 

overwegende dat hierover afspraken zijn gemaakt in het Aldersadvies Schiphol; 

verzoekt de regering, spoedig te komen tot een eenduidig gebruik van de start- en landingsbanen van Schiphol naar de Vliegen Volgens Afspraak-overeenkomst en de Kamer voor 1 oktober over de voortgang te berichten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 210 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er maar een gedeeltelijke maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is gemaakt voor de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad; 

overwegende dat uit eerdere MKBA-berekeningen is gebleken dat Lelystad niet het beste maatschappelijke rendement oplevert; 

verzoekt de regering, een MKBA voor de Luchthaven Lelystad op te stellen die alle scenario's in beeld brengt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 211 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de RBML met twee jaar is verlengd; 

constaterende dat voor de militaire luchthavens Eindhoven, Deelen, Gilze-Rijen, Volkel, Woensdrecht, Leeuwarden en De Kooy het ministerie van Defensie het bevoegd gezag is; 

constaterende dat voor burgerluchthavens van nationale betekenis, zoals Lelystad, Rotterdam, Eelde en Maastricht het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bevoegd gezag is; 

constaterende dat de initiatieven om op de Luchthaven Twente een commerciële burgerluchthaven te vestigen zijn ingetrokken; 

van mening dat daarmee geen sprake meer is van een luchthaven van nationaal belang in Twente; 

verzoekt de regering, de militaire aanwijzing van de Luchthaven Twente per 1 november 2014 te laten vervallen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Tongeren en Smaling. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 212 (31936). 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik had nog een motie die voor 95% overeenkomt met de motie van de PvdD over het Luchthavenbesluit Eindhoven. Ik voeg mij graag bij degenen die deze motie steunen. 

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. Ook ik dien een motie over Eindhoven in. De moties komen bij elkaar in de buurt, maar wij zien wel hoe dat uitpakt. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het op voorhand opnemen van de mogelijkheid om acht slots beschikbaar te stellen tussen 23.00 uur en 24.00 uur in het Luchthavenbesluit van Eindhoven Airport de deur openzet om reguliere vluchten na 23.00 uur mogelijk te maken; 

overwegende dat het draagvlak in de regio voor het vliegveld aangetast wordt als er in het luchthavenbesluit iets anders staat dan in het Aldersadvies; 

verzoekt de regering om het luchthavenbesluit van Eindhoven Airport aan te passen in lijn met de afspraken gemaakt aan de Alderstafel, zodat maximaal vier landingen per dag tussen 23.00 uur en 24.00 uur zijn toegestaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Smaling. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 213 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het besluit om Lelystad Airport te ontwikkelen een grote impact heeft op omgeving, omwonenden en de toekomst van de leisure luchtvaart op Schiphol; 

overwegende dat zowel een "ja", een "straks" als een "nee" uitermate goed moet zijn onderbouwd; 

constaterende dat er op veel terreinen sprake is van een forse bandbreedte in prognoses, inschattingen en risicoanalyses; 

verzoekt de regering om nog geen onomkeerbare besluiten te nemen alvorens de uitgevoerde studies rond (1) de verwachte groei van vliegbewegingen op Schiphol, (2) de verwachte werkgelegenheidseffecten, (3) de verwachte geluidsoverlast en schade aan recreatie en landbouw, (4) de vluchtpatronen van relevante soorten vogels ter oordeel zijn voorgelegd aan een groep onafhankelijke en ter zake kundige wetenschappers, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Smaling, Van Tongeren, Ouwehand en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 214 (31936). 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Het nadeel van een VAO is dat je met moties moet werken en niet altijd met vragen. Deze motie gaat over het MER. De vraag is in hoeverre en met welke gegevens er is gerekend. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Commissie voor de m.e.r. in het toetsingsadvies van het ontwerpluchthavenbesluit voor Eindhoven Airport d.d. 27 juni 2014 constateert dat de omvang en spreiding van de geluidhinder, die is berekend met de Lden als geluidsmaat, zich anders ontwikkelt dan in het MER is berekend met de Ke als geluidsmaat; 

overwegende dat het voor het draagvlak van de luchthaven in de regio en van de Alderstafel van belang is dat de juiste geluidsberekeningen worden gebruikt in het luchthavenbesluit; 

verzoekt de regering om aanvullend onderzoek te doen naar de meest optimale spreiding van de geluidhinder, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Kuiken. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 215 (31936). 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

De volgende motie betreft Eindhoven. Het gaat er met name om dat een evaluatie straks ook echt een evaluatie kan zijn. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er in het ontwerpluchthavenbesluit voor Eindhoven Airport acht dagelijkse slots na 23.00 uur voor landende vluchten van home-carriers zijn opgenomen; 

verzoekt de regering, bij vaststelling van het aantal vluchten in de medegebruikregeling rekening te houden met de evaluatie en het advies van de Alderstafel; 

verzoekt de regering tevens, het vastgestelde luchthavenbesluit na afronding van de evaluatie en het advies van de Alderstafel te wijzigen conform het advies van de Alderstafel, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Kuiken. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 216 (31936). 

De heer De Rouwe (CDA):

Waarin verschilt deze motie van de toezegging van de staatssecretaris? 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Er is veel gewisseld, maar de medegebruikregeling is helder. Daarbij is er toegezegd dat er een vast aantal slots komt. Maar als de Alderstafel beslist dat het er niet acht maar zes moeten zijn, wil ik garanderen dat op basis daarvan ook het luchthavenbesluit uiteindelijk wordt aangepast. 

De heer De Rouwe (CDA):

Voorzitter. Dit is de laatste keer. Ik heb u vanavond vaker gezien dan … Maar goed, ik heb drie moties. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de exploitatie van vliegveld Lelystad nog vele jaren na de ingebruikname verlieslatend zal zijn; 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze verliezen (directe en indirecte kosten) niet afgewikkeld worden op de huidige gebruikers van Schiphol, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 217 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat na het bereiken van 510.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol, de milieuwinst 50/50 verdeeld wordt; 

verzoekt de regering, regels uit te werken op welke wijze die verdeling zal plaatsvinden, en de Kamer daarover begin 2017 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 218 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het ontbreekt aan een visie op het gebruik en de spreiding van terreinen voor de kleine luchtvaart (general aviation); 

constaterende dat naast Lelystad ook verschillende andere terreinen voor kleine luchtvaart wellicht gesloten of verplaatst moeten worden; 

verzoekt de regering om coördinerend initiatief te nemen om met de provincies te komen tot een landelijk dekkende oplossing voor de kleine luchtvaart, en de Kamer daarover te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 219 (31936). 

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ik dien een tweetal moties in, mede ondertekend door mijn teerbeminde collega Hachchi. 

De voorzitter:

Kijk eens aan, zo hoor je nog eens wat. 

De heer Van Meenen (D66):

Ja, je moet ergens je steun zoeken. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er onder betrokken partijen geen breed gedragen consensus is over het juiste moment van opening van Luchthaven Lelystad; 

van mening dat dit niet hoeft te leiden tot vertraging in het nemen van het gerelateerde luchtvaartbesluit, maar dat de capaciteitsuitrol nader bepaald moet worden; 

verzoekt de regering, de Alderstafel te vragen om met een gedragen plan voor de uitrol van Luchthaven Lelystad te komen, en het luchtvaartbesluit pas daarna te effectueren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Meenen en Hachchi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 220 (31936). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het aan de Alderstafel is om de huidige afspraken rondom Luchthaven Eindhoven te evalueren, en aan de hand daarvan nieuwe afspraken te maken over vluchtbewegingen na 23.00 uur 's avonds; 

van mening dat de regering in afwachting daarvan geen nieuwe kaders moet stellen, maar hiermee moet wachten tot na de evaluatie; 

verzoekt de regering, in het nieuwe Luchthavenbesluit Eindhoven geen aantallen op te nemen voor het aantal vluchten buiten openingstijden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Meenen en Hachchi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 221 (31936). 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Staatssecretaris Mansveld:

Voorzitter. In de motie-Graus op stuk nr. 206 wordt de regering verzocht om te onderzoeken op welke manier de capaciteit van Mainport Schiphol optimaal kan worden benut. Alders heeft met de luchtvaartpartijen in de marktverkenning van mei dit jaar onderzocht welk verkeersvolume inpasbaar is binnen de milieugrenzen. Daarmee is deze motie overbodig. Ik ontraad de motie. 

De voorzitter:

De heer Graus, kort en verduidelijkend. 

De heer Graus (PVV):

Ik ben altijd kort, ook in mijn moties. Het klopt niet. Mijnheer Alders heeft tijdens een rondetafelgesprek zelf toegegeven dat bepaalde zaken achterhaald waren. Dat heeft de heer Alders zelf gezegd naar aanleiding van een vraag die ik heb gesteld. 

De voorzitter:

Wat is uw vraag? 

De heer Graus (PVV):

Het klopt niet, het is niet meer actueel. Wij kunnen nu uitgaan van wat in het rondetafelgesprek is gebleken. Toen pas bleek dat het om minimaal 600.000 vliegbewegingen gaat. Dat wisten wij nog niet, dat hebben wij daar pas te horen gekregen. Er is dus een nieuwe opening ontstaan. 

Staatssecretaris Mansveld:

Ik kan een heel lang betoog houden over 470.000 wanneer Lelystad ingeschakeld moet worden, 510.000 hoe ingewikkeld dat is. Het aantal van 600.000 is niet in beeld. Wij moeten maar zien dat wij op 470.000 en 510.000 komen met alles wat wij in ons hebben. Dat betekent zuinige vliegtuigen en optimalisering van piektijden et cetera. Ik ontraad de motie. 

In de motie-Ouwehand op stuk nr. 207 wordt de regering verzocht om geen luchthavens meer aan te leggen of uit te breiden. Ik ontraad die motie. Wij hebben jaren geleden al besloten tot uitbreiding van Lelystad en daaraan geven wij nu uitvoering. 

Dan kom ik bij de motie-Ouwehand op stuk nr. 208. Daarin wordt de regering verzocht om af te zien van uitbreiding van Lelystad Airport. Ik ontraad die motie. 

In de motie-Ouwehand op stuk nr. 209 wordt de regering verzocht om het ontwerp luchthavenbesluit aan te passen en geen reguliere vluchten toe te staan na 23.00 uur. Dat betreft Eindhoven. De cijfers over hinder als gevolg van civiel en militair verkeer, uitgedrukt in Lden, waren reeds bekend ten tijde van het opstellen van het overheidsadvies en deze zijn meegenomen in de MER. Het is onjuist dat er meer gehinderden zijn dan eerst was aangenomen. Ten aanzien van de reguliere vluchten is in het Aldersadvies onbenoemd gelaten hoeveel landingen in de tweede fase zijn toegestaan. Voor een home carrier is een openstelling van zeventien uur noodzakelijk om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Ik ontraad deze motie. 

Dan kom ik bij de motie-Van Tongeren op stuk nr. 210. Ik heb eerder gezegd dat ik het advies van de Alderstafel over het geluidsstelsel zal vertalen in een wetsvoorstel. Zo spoedig mogelijk na ommekomst van dit wetsvoorstel van de Raad van State zal ik de Kamer informeren. Ik zie deze motie als ondersteuning van beleid. Ik laat het oordeel aan de Kamer. 

In de motie-Van Tongeren op stuk nr. 211 wordt de regering verzocht een MKBA voor de luchthaven Lelystad op te stellen die alle scenario's in beeld brengt. Ik ontraad deze motie. Een volledige MKBA zal ongetwijfeld op meerdere onderdelen meer nauwkeurige cijfers opleveren, maar de conclusie zal daardoor niet anders worden. Daarvoor zijn juist gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De resultaten blijven dan positief. Onder andere daarom ben ik van mening dat een aanvullende MKBA, een onafhankelijke beoordeling, geen toegevoegde waarde heeft. Ik ontraad de motie. 

In de motie-Van Tongeren/Smaling op stuk nr. 212 wordt de regering verzocht om de militaire aanwijzing van de luchthaven Twente per 1 november 2014 te laten vervallen. Voor luchthaven Twente geldt nog steeds dat de aanwijzing tot militair luchtvaartterrein Twente tot 1 november 2016 worden verlengd. Defensie is voornemens om de bestaande ontheffing voor burgermedegebruik, die loopt tot 1 november 2014, met een jaar te verlengen en mogelijk daarna met nog een jaar tot uiterlijk 1 november 2016. Met de voorgaande actie is het mogelijk om het huidige gebruik van de luchthaven voort te zetten. Voor eventueel additioneel gebruik van de luchthaven wacht ik het plan en de besluitvorming van de luchthaven af. Ik ontraad de motie. De motie op stuk nr. 213 van de heer Smaling gaat over Eindhoven Airport. Ik ontraad de motie. In het luchthavenbesluit geef ik een plafond aan voor het aantal vluchten. Dat daadwerkelijke aantal wordt vastgesteld op basis van de medegebruiksvergunning. Het plafond ligt dus in het luchthavenbesluit en het systeemplafond dat we daaronder hangen, is de medegebruiksvergunning. Ik ontraad dus deze motie. 

De hun motie op stuk nr. 2014 verzoeken de leden Smaling, Van Tongeren, Ouwehand en Dik-Faber om geen onomkeerbare besluiten te nemen. De onderzoeken zijn allemaal uitgevoerd en ook getoetst door de Commissie m.e.r. et cetera en belanghebbende partijen aan de Alderstafel. Wij hebben dit debat ook gevoerd in het algemeen overleg. Het voorleggen aan wetenschappelijk onderzoekers is wat mij betreft niet aan de orde. Ik ontraad deze motie. 

De heer Smaling (SP):

Wij hebben het er inderdaad over gehad in het algemeen overleg. Bij sommige onderzoeken is echt sprake van een bandbreedte van een factor 10 tot een factor 100, als het aankomt op werkgelegenheidseffecten en ook groeicijfers van Schiphol. Er is gerekend vanaf 2009, wat een heel slecht jaar was. Daarmee krijg je kunstmatig het idee dat er 2% groei is per jaar en dat is gewoon niet zo. Ik zou er toch een vurig pleidooi voor willen houden om dit toch te doen. Anders loopt de staatssecretaris het risico dat zij helemaal nat gaat en dat wil toch niemand in deze zaal? 

Staatssecretaris Mansveld:

De prognoses en de cijfers van Schiphol worden zeer nauwkeurig bekeken. Zoals het er nu uitziet, verwachten wij ook voor 2014 een groei. De onderzoeken die zijn gedaan en de cijfers zijn niet uit de lucht gegrepen. Die onderzoeken zijn ook grondig gedaan. Wat betreft werkgelegenheid, vind ik het ook heel belangrijk dat regionaal wordt gekeken wat de directe en indirecte werkgelegenheid zal zijn. De regio heeft dat onderzoek uit laten voeren. Dat is, zo meen ik, anderhalve week geleden gepresenteerd. Ik zie geen reden om al die onderzoeken opnieuw te laten bekijken door wetenschappers. Ik blijf de motie ontraden. 

De voorzitter:

We gaan nu naar de motie op stuk nr. 215. 

Staatssecretaris Mansveld:

In de motie op stuk nr. 215 van mevrouw Kuiken wordt gevraagd om aanvullend onderzoek naar de meest optimale spreiding van geluidshinder. Ik volg het advies van de Commissie m.e.r. Het nader onderzoek daarbij is vrijwel afgerond. Het resultaat daarvan ziet er goed uit. Ik zal de resultaten terugkoppelen naar de Commissie m.e.r. en de Alderstafel en neem deze mee in de nota van antwoord. Het luchthavenbesluit en de nota van antwoord worden ter advisering aan de Raad van State voorgelegd. Daarmee is wat mij betreft de motie ondersteuning van beleid en laat ik het oordeel erover aan de Kamer. 

In haar motie op stuk nr. 216 verzoekt mevrouw Kuiken de regering om het luchtvaartbesluit na afronding van de evaluaties en het advies van de Alderstafel te wijzigen. Dit is overbodig omdat we dit met de medegebruiksvergunning borgen. Als ik de motie zo mag opvatten dat ik na de evaluatie de juridische borging met de Alderstafel bespreek en de Kamer daarover informeer, steun ik deze motie. Zo niet, dan ontraad ik haar. 

De voorzitter:

U schrikt er zelf van, he? 

Staatssecretaris Mansveld:

Nou, ik vroeg me even af of ik de voorwaarden die ik stel, juist had uitgesproken. Daar moest ik even over nadenken. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Er is een gevaar, omdat we in een heel kort VAO zitten. Ik ben wel genegen om mijn motie aan te houden, maar dan komen we misschien weer in een ander tijdpad uit en kan de staatssecretaris per brief aangeven wat de voor- en de nadelen zijn. Het is wel mijn intentie dat het luchthavenbesluit uiteindelijk wordt aangepast als er een ander advies van de Alderstafel ligt. 

Staatssecretaris Mansveld:

Ik ben zeer genegen om dit even schriftelijk toe te lichten. 

De voorzitter:

Wat betekent dit voor uw motie, mevrouw Kuiken? 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Dan houd ik de motie op stuk nr. 216 aan, denk ik. Op de motie op stuk nr. 215 heb ik een duidelijke toezegging gehad, dus die trek ik in. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kuiken stel ik voor, haar motie (31936, nr. 216) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Kuiken (31936, nr. 215) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De voorzitter:

Wilt u wat zeggen, mijnheer Elias? Toch niet, zie ik. Dan vraag ik de staatssecretaris om haar beantwoording te vervolgen. 

Staatssecretaris Mansveld:

Ik kom nu op de motie op stuk nr. 217 van de heer De Rouwe. 

De voorzitter:

De heer Elias wil toch nog iets zeggen. 

De heer Elias (VVD):

Mijn excuses. Mevrouw Kuiken zegt: ik denk dat ik haar dan aanhoud. Daar kan ik niet mee uit de voeten. Daarom vraag ik wat zij nu wil, want anders kan ik geen advies aan mijn fractie geven. 

De voorzitter:

Ik heb geconcludeerd, namelijk dat de ene motie is aangehouden en de andere is ingetrokken. 

De heer Elias (VVD):

Ook bij het aanhouden moet er een advies worden gegeven. Volgt mevrouw Kuiken nu het advies van de staatssecretaris? Dat was heel helder. Er waren twee mogelijkheden. Is het de eerste of de tweede variant? 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik krijg een brief. De eerste mogelijkheid die wij hebben om daarvan iets te vinden en ook de eerste gelegenheid om de motie die ik nu aanhoud weer in te dienen, is in september. Ik wacht die brief af en daarna beoordeel ik of ik mijn motie nog nuttig vind of desnoods moet wijzigen. 

De voorzitter:

Helder. Dat zien wij tegen die tijd wel. 

Staatssecretaris Mansveld:

Ik kom op de motie-De Rouwe op stuk nr. 217. Als ik de motie zo mag interpreteren dat de heer De Rouwe verzoekt om luchtvaartmaatschappijen op Schiphol niet te laten betalen voor Lelystad, dan zie ik de motie als ondersteuning van beleid en laat ik het oordeel aan de Kamer. Als de interpretatie niet zo is, dan ontraad ik de motie. 

De voorzitter:

Dan moeten wij even de heer De Rouwe naar de microfoon zien te verleiden, want hij moet even zijn eigen motie interpreteren. 

De heer De Rouwe (CDA):

Ik zweeg, dus daarmee stemde ik hierin toe. Ik vond de eerste uitleg … 

De voorzitter:

Nee, de staatssecretaris gaf twee keuzen. 

De heer De Rouwe (CDA):

Dat klopt. Ik hanteer de definitie die de staatssecretaris gaf, namelijk dat het niet ten koste mag gaan van de huidige gebruikers. 

De voorzitter:

En dus? 

De heer De Rouwe (CDA):

En dus was het oordeel aan de Kamer. Mijn advies aan de Kamer is om voor te stemmen. 

De voorzitter:

Kijk eens aan. Spreekt u namens uw hele fractie? 

Staatssecretaris Mansveld:

In de motie-De Rouwe op stuk nr. 218 wordt gevraagd regels uit te werken voor de wijze waarop de 50/50-verdeling plaatsvindt. De afspraak om de 50/50-verdeling uit te werken vormt een onderdeel van het Aldersakkoord. Ik beschouw deze motie als ondersteuning van beleid en laat het oordeel aan de Kamer. 

In de motie-De Rouwe op stuk nr. 219 wordt gevraagd om een coördinerend initiatief te nemen om met de provincies tot een oplossing te komen. Wij zijn hierover al wat langer in debat omdat de provincies hierbij de belangrijkste rol spelen en bevoegd gezag zijn. Ik heb de sector verzocht om een toekomstvaste visie te ontwikkelen voor general aviation in heel Nederland. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ik verwacht deze visie medio 2015. De oplossingen die voor de uit te plaatsen "general aviation"-activiteiten worden uitgewerkt en de ontwikkelingen van de "general aviation"-activiteiten op Lelystad zullen onderdeel uitmaken van deze visie. Ik zal de Kamer daarover informeren. Ik zie de motie als ondersteuning van het beleid en laat het oordeel aan de Kamer. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

De heer De Rouwe heeft nu drie keer een toezegging gehad. Is hij nog van plan om een motie in te trekken? 

De voorzitter:

Daarvan is er geen enkel teken. Dat is niet het geval, anders merken wij het wel. 

Staatssecretaris Mansveld:

Ik kom op de motie-Van Meenen/Hachchi op stuk nr. 220. Ik gezegd dat de uitrol van de Luchthaven Lelystad een taak is van Schiphol en dat dit ook geldt voor het overleg om de ontwikkeling van de vluchtcijfers op Schiphol en het bouwen van Lelystad goed op elkaar te laten aansluiten, zodat de overloop daar ook heen kan. Ik vind dat een zaak van Schiphol en de Alderstafel ziet daarop in de regio toe. Ik zie daarop toe, maar de verantwoordelijkheid ligt bij Schiphol. Daarom ontraad ik deze motie. 

In de motie-Van Meenen/Hachchi op stuk nr. 221 wordt de regering verzocht om in het nieuwe luchthavenbesluit geen aantallen op te nemen voor het aantal vluchten buiten openingstijden. We leggen in het luchthavenbesluit het aantal vluchten niet definitief vast, maar leggen er een plafond in vast dat in de m.e.r. op zijn effecten wordt onderzocht. Het definitieve aantal leggen wij vast in de medegebruiksvergunning. Omdat het zo is geregeld dat daar de definitieve aantallen in komen, wil ik wel aantallen opnemen in het luchthavenbesluit om in ieder geval een plafond vast te stellen. Niets opnemen betekent geen plafond. Ik denk dat de indieners van de motie dat zeker niet willen. In de medegebruiksvergunning leg ik de definitieve aantallen vast. Mevrouw Hachchi kent de afspraken die ik heb gemaakt met de Kamer. Mevrouw Hachchi was daar niet bij, want zij had volgens mij op dat moment zeer dringende andere bezigheden. Ik heb ook gezegd dat de evaluatie en het advies van de Alderstafel naar de Kamer komt voordat de medegebruikersvergunning wordt vastgesteld door de minister van Defensie. 

De voorzitter:

Wat is uw eindoordeel over de motie? 

Staatssecretaris Mansveld:

Ontraden, voorzitter. 

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor de hele exercitie die wij samen mochten beleven. Fijn dat u er was. 

Is er iemand die wil raden hoeveel moties wij vandaag al hebben ingediend? Mijnheer Ten Broeke, wat zou u zeggen? U kunt iets winnen. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Zit er een prijsje op, voorzitter? 

De voorzitter:

Ja, de winnaar kan een teddybeer afhalen in het ledenrestaurant. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Ik denk een kleine 200, voorzitter. 

De voorzitter:

Nee, lager, lager, lager. Mijnheer Sjoerdsma? 

De heer Sjoerdsma (D66):

137. 

De voorzitter:

Dat komt in de richting. 

De heer Servaes (PvdA):

156. 

De voorzitter:

Nee, ik zal het vertellen. We zitten op 135 moties. Er zijn 124 reguliere moties ingediend en er zijn 11 moties gewijzigd. We zitten dus op 135 moties. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Wat is de prijs? 

De voorzitter:

U kunt een teddybeer afhalen in het ledenrestaurant. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Als ik nu zeg: het waren er 134. 

De voorzitter:

Dan zit u ernaast. 

Er is een beetje licht aan het einde van de tunnel, want we hebben nog twaalf VAO's te gaan. 

Mevrouw Hachchi (D66):

Ik moest het heel even checken, voorzitter, maar ik wil nog even terugkomen op de laatste motie waar de staatssecretaris naar verwees, over het plafond van de aantallen. Het worden 134 moties tot nu toe, want ik trek die motie in. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Meenen/Hachchi (31936, nr. 221) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

Eigenlijk kan dat niet, want nu moet de heer Sjoerdsma zijn teddybeer weer inleveren. 

Wij hebben nog twaalf VAO's te gaan en er komt ook nog een regeling van werkzaamheden. 

De beraadslaging wordt gesloten.