Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 40

40 Eerstelijnszorg

Aan de orde is het VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07). 

Mevrouw Klever (PVV):

Voorzitter. Ik wil de volgende motie indienen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de regering voornemens is om de wijkverpleging en wijkziekenverzorging op 1 januari 2015 over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet; 

constaterende dat in recente jaren 60% van de wijkverpleegkundigen bij Buurtzorg Nederland is gaan werken, zij tweemaal werkgever van het jaar werden en de klanttevredenheid hoog is; 

verzoekt de regering, niet over te gaan tot het overhevelen maar eerst de deelname van Buurtzorg Nederland met hun plan (1 product - 1 prijs - 1 doorlooptijd) aan het project regelarm werken in de langdurige zorg (ERAI) te evalueren en pas daarna een besluit tot een besluit te komen om al dan niet over te hevelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Klever en Agema. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (33578). 

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de wijkverpleging per 2015 onder enerzijds de Zorgverzekeringswet en anderzijds de gemeente zal vallen; 

van mening dat de nieuwe wijkverpleging niet ten onder mag gaan aan bureaucratie; 

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er geen nieuwe minutenregistraties en stopwatchzorg zullen ontstaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Gerven en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8 (33578). 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. In het debat over de eerstelijnszorg hebben wij ook nog even gesproken over de communicatie over alle veranderingen door de hervormingen in de langdurige zorg. Daarom dien ik de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat er voor cliënten veel gaat veranderen als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg; 

overwegende dat verschillende veldpartijen hierbij betrokken zijn en cliënten hierover moeten gaan informeren; 

overwegende dat moet worden voorkomen dat dit tot onduidelijkheid gaat leiden; 

verzoekt de regering, de regie te nemen over een zorgvuldige, tijdige en cliëntgerichte communicatie over alle onderdelen van de hervormingen langdurige zorg, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Pia Dijkstra en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9 (33578). 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Staatssecretaris Van Rijn:

Voorzitter. In de motie op stuk nr. 7, ingediend door mevrouw Klever en mevrouw Agema, wordt de regering verzocht niet over te gaan tot het overhevelen van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet. Ik ontraad deze motie. Wij achten goede redenen aanwezig om de wijkverpleging wel over te hevelen, om daarmee, in samenhang met de huisartsenbekostiging, een goede en sterke eerste lijn te krijgen met goede verbindingen naar het sociale domein. Overigens wijs ik erop dat ik tijdens het debat heb toegezegd het project "Regelarm werken in de zorg" te evalueren. Binnenkort zal ik de Kamer die evaluatie doen toekomen. Om die redenen ontraad ik de motie. 

De voorzitter:

Ik verzoek de leden om ofwel op de gang te overleggen, ofwel enige aandacht te hebben voor het antwoord van de staatssecretaris. 

Staatssecretaris Van Rijn:

Dit wordt juist een heel leuk antwoord! In de motie op stuk nr. 8, ingediend door de heer Van Gerven en mevrouw Leijten, wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat er geen nieuwe minutenregistraties en stopwatchzorg zullen ontstaan. Deze motie beschouw ik als een ondersteuning van beleid. Het oordeel over de motie laat ik aan de Kamer. 

In de motie op stuk nr. 9, ingediend door mevrouw Dijkstra en mevrouw Bergkamp, wordt de regering verzocht de regie te nemen over een zorgvuldige, tijdige en cliëntgerichte communicatie over alle onderdelen van de hervormingen langdurige zorg. In het debat heb ik aangegeven dat wij samen met gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars proberen te bewerkstelligen dat wij niet alleen in het algemeen over de hele linie communiceren over de hervormingen in de langdurige zorg, maar ook meer specifiek in de richting van de cliënten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en dat wij in dat kader een gezamenlijke projectgroep samenstellen. Ik beschouw de motie dan ook als ondersteuning van beleid en laat het oordeel over de motie aan de Kamer. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor de gegeven antwoorden. De stemming over de ingediende moties zal vannacht plaatsvinden.