Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 24

24 Beveiliging van Joodse instellingen

Aan de orde is het VAO Beveiliging van Joodse instellingen (AO d.d. 19/06). 

De heer De Graaf (PVV):

Ik dien namens de PVV-fractie drie moties in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat met de toename van het islamitische antisemitisme in Europa en Nederland de veiligheid van Joodse instellingen onder zorgwekkende druk is komen te staan; 

overwegende dat de veiligheid van eenieder die zich in Nederland bevindt, gegarandeerd dient te zijn; 

verzoekt de regering, de beveiliging van Joodse instellingen per direct over te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden De Graaf en Helder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 246 (29754). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat steeds meer moslims vanuit Nederland naar Syrië en de Levant gaan om deel te nemen aan de gewapende jihad; 

overwegende dat een aantal van hen, bekwaamd in het uitoefenen van geweld, reeds terug is gekeerd naar Nederland, maar niet is opgepakt; 

overwegende dat verwacht wordt dat er meer jihadi's naar Nederland zullen terugkeren; 

overwegende dat naast Joodse instellingen alle niet-islamitische doelen in Nederland hierdoor gevaar lopen; 

overwegende dat de regering aangeeft dat ook Nederland gevaar loopt om getroffen te worden door een aanslag; 

verzoekt de regering, de administratieve detentie van Syrië- en Levantgangers met de hoogste spoed mogelijk te maken en uit te voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden De Graaf en Helder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 247 (29754). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de islamisering van Nederland nog steeds doorgaat; 

overwegende dat 73% van de moslims in Nederland jihadgangers als helden bestempelt; 

overwegende dat antisemitisme een onwrikbaar onderdeel van de islam is; 

verzoekt de regering om antisemitisme voortvarend aan te pakken en daarbij de-islamisering met prioriteit tot doelstelling van het beleid te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 248 (29754). 

De voorzitter:

De laatste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Segers van de fractie van de ChristenUnie, die afziet van zijn termijn. De heer Dijkhoff zegt ook niets, begrijp ik. Dan gaan we meteen luisteren naar de minister van Veiligheid en Justitie nadat hij de drie moties heeft ontvangen. 

Minister Opstelten:

Voorzitter. Ik dank de heer De Graaf voor zijn bijdrage. Ik loop de moties die zijn ingediend even langs en begin bij de motie op stuk nr. 246. We hebben uiteraard hierover een uitvoerig algemeen overleg gehouden. Ik kan zeggen dat de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen van Joodse objecten in ons land zijn genomen. We hebben daarover ook nadere afspraken gemaakt. Ik zal daarop terugkomen. De motie op stuk nr. 246 moet ik ontraden. 

Ook het punt dat wordt aangeroerd in de motie op stuk nr. 247 is gisteren tijdens het AO aan de orde geweest en is ook eerder al ingebracht. Administratieve detentie is als zodanig geen justitieel instrument dat wij kennen in ons land. Ik heb wel gezegd dat ik samen met mijn acht collega's zal bekijken op welke wijze er in andere landen instrumenten zijn die wij ook zouden kunnen gebruiken. Dit geldt natuurlijk breder, dus ook voor andere rechtsstelsels, juridische instrumenten en justitie-instrumenten. Daar past deze motie dus niet in. Ik moet haar dus ontraden. 

Over de motie op stuk nr. 248 kan ik het volgende zeggen. Wij pakken antisemitisme als zodanig voortvarend aan. Minister Asscher is daar druk mee bezig en laat er onderzoek naar doen. Ik noem als voorbeeld het onderzoek naar triggerfactoren van antisemitisme. Daarin zullen alle factoren worden meegenomen. De-islamisering is als zodanig volgens mij niet een prioriteit die daarin past. Ik moet daarom deze motie ontraden. Als zodanig wordt het antisemitisme actief opgepakt en onderzocht. 

Dat is mijn bijdrage, voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Vanavond of vannacht stemmen wij nog over de drie ingediende moties.