Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 55

55 Stemmingen moties Wijziging AOW tweewoningenregel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet,

te weten:

  • -de motie-Baay-Timmerman/Omtzigt over monitoren van het gebruik van de tweewoningenregel (33853, nr. 8);

  • -de motie-Omtzigt over de gevolgen in de sociale zekerheid en belastingen van het verlenen van intensieve mantelzorg (33853, nr. 9);

  • -de motie-Klein over permanent bewoonde recreatiewoningen onder de tweewoningenregel brengen (33853, nr. 10);

  • -de motie-Klein over een eenduidige regeling van de kostendelersnorm (33853, nr. 11);

  • -de motie-Schouten/Ulenbelt over een onderzoek naar de consequenties van de tweewoningenregel in de Anw (33853, nr. 13).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Baay-Timmerman/Omtzigt (33853, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderhavige wijziging van de Algemene Ouderdomswet een versoepeling inhoudt van het samenwooncriterium, hetgeen gunstig is voor de verlening van mantelzorg, en daarmee bijdraagt aan een belangrijke doelstelling van het regeringsbeleid;

overwegende dat eventueel oneigenlijk gebruik van de tweewoningenregeling de houdbaarheid van deze regeling in gevaar kan brengen;

verzoekt de regering, het gebruik en mogelijk oneigenlijke gebruik van de regeling strikt te monitoren, en de Kamer hierover uiterlijk binnen twee jaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 8 (33853).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Klein stel ik voor, zijn motie (33853, nr. 11) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Baay-Timmerman/Omtzigt (33853, nr. 15, was nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (33853, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (33853, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten/Ulenbelt (33853, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.