Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 214

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 214 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het besluit om Lelystad Airport te ontwikkelen een grote impact heeft op omgeving, omwonenden en de toekomst van de leisure luchtvaart op Schiphol;

overwegende dat zowel een «ja», een «straks» als een «nee» uitermate goed moet zijn onderbouwd;

constaterende dat er op veel terreinen sprake is van een forse bandbreedte in prognoses, inschattingen en risicoanalyses;

verzoekt de regering om nog geen onomkeerbare besluiten te nemen alvorens de uitgevoerde studies rond (1) de verwachte groei van vliegbewegingen op Schiphol, (2) de verwachte werkgelegenheidseffecten, (3) de verwachte geluidsoverlast en schade aan recreatie en landbouw, (4) de vluchtpatronen van relevante soorten vogels ter oordeel zijn voorgelegd aan een groep onafhankelijke en ter zake kundige wetenschappers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Tongeren

Ouwehand

Dik-Faber