Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 89

89 Stemmingen moties IVD-aangelegenheden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden,

te weten:

  • -de motie-Schouw/Van Toorenburg over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (30977, nr. 99);

  • -de motie-Bosma/Wilders over het weer instellen van grenscontroles (30977, nr. 100);

  • -de motie-Van Klaveren over een nationaal jihad-alert (30977, nr. 101);

  • -de motie-Van Klaveren over het schrappen van de resterende bezuinigingen op de AIVD (30977, nr. 102);

  • -de motie-Van Toorenburg/Schouw over schrappen van de bezuinigingsopgave voor de AIVD (30977, nr. 103).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Schouw/Van Toorenburg (30977, nr. 99) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de begroting als de meerjarencijfers voor de AIVD sinds de aanbieding van de begroting voor 2013 driemaal tussentijds zijn gewijzigd;

overwegende dat de jaarlijkse cyclus van begroting en verantwoording de Kamer niet in staat stelt de consequenties te overzien van de voorgenomen, de gerealiseerde en de voor een deel teruggedraaide bezuinigingen op de AIVD;

verzoekt de regering, de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de effecten van de opeenvolgende bezuinigingsvoorstellen op de organisatie en het werk van de AIVD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 105, was nr. 99 (30977).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Van Toorenburg (30977, nr. 105, was nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosma/Wilders (30977, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30977, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30977, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Schouw (30977, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.