Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 92

92 Stemmingen moties Informatievoorziening en ICT bij Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over een plan van aanpak inclusief een kostenoverzicht om de problemen bij de informatievoorziening en ICT bij het ministerie van Defensie op te lossen (31125, nr. 30); 

  • -de motie-Eijsink c.s. over geen onomkeerbare stappen nemen totdat de IV/ICT-visie is afgerond (31125, nr. 31); 

  • -de motie-Knops c.s. over onderzoeken van de mogelijkheden om het transitieproces uit te besteden aan een marktpartij (31125, nr. 32). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

De motie-Eijsink (31125, nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Eijsink, Sjoerdsma en Knops, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 33, was nr. 31 (31125). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de defensie IV/ICT-infrastructuur van vitaal en strategisch belang is voor het functioneren van de krijgsmacht en haar ketenpartners en het goed functioneren van de IV/ICT essentieel is voor de veiligheid voor de mannen en vrouwen in militaire operaties; 

constaterende dat de continuïteit van de defensie IV/ICT-infrastructuur op dit moment niet kan worden gegarandeerd door ernstige technische tekortkomingen en snelle actie nodig is om de defensie IV/ICT-infrastructuur op orde te krijgen; 

constaterende dat een visie over de defensie IV/ICT zo spoedig mogelijk nodig is om een duidelijk beeld te krijgen wat de IV/ICT-behoeftes zijn, hoe een innovatieve en stabiele IV/ICT in de toekomst wordt gegarandeerd en welke partijen daarbij een rol spelen; 

constaterende dat de kennis en expertise op het terrein van IV/ICT onvoldoende bij defensie aanwezig zijn om zelf de problemen om dit terrein op te lossen en daarom de markt intensiever betrokken moet worden bij het oplossen van de continuïteitsproblemen en het opstellen van de visie; 

van mening dat in lopende aanbestedingen van IV/ICT-infrastructuur geen onomkeerbare stappen kunnen worden genomen totdat defensie de IV/ICT-visie heeft afgerond; 

verzoekt de regering om voor november 2014 de defensie IV/ICT-visie afgerond te hebben, tot die tijd geen onomkeerbare stappen te maken in lopende relevante aanbestedingen, met spoed de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de gehele IV/ICT te garanderen en de kennis en expertise van de markt zo veel mogelijk te gebruiken in alle hiervoor genoemde processen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (31125, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Eijsink c.s. (31125, nr. 33, was nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Knops c.s. (31125, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.