Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 23

23 Integratieonderwerpen

Aan de orde is het VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 24/06). 

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Ik dien twee moties in naar aanleiding van het algemeen overleg. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de definiëring van het begrip "allochtoon" aan inflatie onderhevig is geraakt door slechts bij geboorte van beide ouders in het buitenland van allochtonen te spreken; 

overwegende dat specifieke derde en vierde generatie migrantengroepen oververtegenwoordigd zijn in schooluitval, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid; 

overwegende dat een steeds groter deel van deze groepen door een eerdere aanpassing van de definitie nu verdwijnt in de statistieken aangaande de autochtone bevolking; 

overwegende dat het kunnen benoemen van problemen in diverse groepen de voorwaarde vormt om deze problemen aan te pakken; 

verzoekt de regering, de definitie van het begrip allochtoon zodanig aan te passen dat ook de derde en vierde generatie immigranten aangemerkt wordt als allochtoon, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 69 (32824). 

De heer De Graaf (PVV):

De tweede motie is wat korter. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Nederland niet gebaat is bij het bestaan van politiek correcte instituten die de bevolking trachten op te voeden in het sprookje van de multiculturaliteit; 

overwegende dat de miljoenen aan belastinggeld die in het instituut FORUM zijn gestopt, tot niets hebben geleid; 

verzoekt de regering om de subsidierelatie met FORUM te beëindigen en deze subsidie niet over te hevelen naar andere instituten, waaronder een eventuele opvolger van FORUM, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 70 (32824). 

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. De beëindiging van de subsidie aan FORUM, de wanprestaties van het bestuur en de manier waarop het ministerie daarmee is omgegaan: wij hebben daarover allemaal gedebatteerd. Kind van de rekening is het personeel dat niet op een fatsoenlijke manier bij deze besluitvorming is betrokken. Ook de kennis- en netwerkfunctie is heel belangrijk. De minister moet zijn huiswerk overdoen. Daarom dienen wij de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidierelatie met FORUM per 1 januari 2015 te beëindigen; 

constaterende dat de belangrijke kennisfunctie van FORUM en het hiermee samenhangende netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd, niet is geborgd; 

verzoekt de regering, voor 1 december 2014 een voorstel te ontwikkelen ter borging van de kennis- en netwerkfunctie op het gebied van integratie en het besluit om de subsidierelatie met FORUM te beëindigen met een jaar uit te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 71 (32824). 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Voorzitter. Vorige week is tijdens het algemeen overleg vanuit de Kamer breed zorg geuit maar ook ongenoegen uitgesproken over de manier waarop het hele proces rondom FORUM is gegaan, specifiek ten aanzien van de positie van het personeel. Ik dien de volgende motie in, die mede is ondertekend door de leden Van Weyenberg, Karabulut, Kerstens en Azmani. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voornemens is per 1 januari 2015 de subsidierelatie met FORUM te beëindigen, waarna FORUM zal eindigen te bestaan; 

voorts constaterende dat hierover al meer dan een jaar overleg plaatsvindt tussen het bestuur van FORUM en het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eindigend in dit besluit; 

van mening dat het personeel van FORUM in die tijd onvoldoende is meegenomen in het proces; 

overwegende dat het borgen van taken, netwerk en expertise van FORUM van belang is voor het integratiebeleid én voor vroegsignalering van radicalisering en andere onderdelen van sociale stabiliteit; 

verzoekt de regering, de ontmanteling van FORUM en het borgen van waardevolle activiteiten, relevante netwerk en expertise vanuit FORUM continu in onderlinge samenhang te blijven behandelen; 

verzoekt de regering tevens, erop toe te zien dat waardevolle activiteiten, relevante netwerk en expertise van FORUM structureel en in samenhang worden geborgd binnen andere organisaties, waarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk arbeidsplaatsen voor medewerkers van FORUM binnen deze organisaties en een goed sociaal plan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Pieter Heerma, Van Weyenberg, Karabulut, Kerstens en Azmani. 

Zij krijgt nr. 72 (32824). 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Het proces rondom FORUM verdient allerminst een schoonheidsprijs. De motie die de heer Heerma zojuist mede namens mij heeft ingediend, probeert ervoor te zorgen dat wij de kennis en expertise borgen, ook naar de toekomst toe. Wij moeten de kennis van bijvoorbeeld de migrantengemeenschappen borgen en oppassen voor overmatige versplintering. Ook de wijze waarop met het personeel van FORUM is omgegaan, verdient geen schoonheidsprijs. Het is goed dat dit in de motie is benoemd. Ik ben benieuwd welke lering de minister uit dit proces heeft getrokken. Ik heb de motie mede ingediend, maar ben ook benieuwd naar de reactie van de minister op de motie van mevrouw Karabulut. Het proces is dusdanig gelopen dat ik sympathie heb voor het door haar bepleite uitstel. 

De heer Azmani (VVD):

Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn brief met een nadere motivatie die hij nog aan de Kamer heeft gestuurd. We hebben vanmorgen nog een brief ontvangen van de voorzitter van de ondernemingsraad. Het is in elk geval goed dat de minister het gesprek aangaat met de ondernemingsraad. Dat is volgens mij op 13 augustus gepland. Ik verzoek hem om de opmerkingen die de or heeft gemaakt daarin mee te nemen en te bespreken. 

De VVD vindt het heel erg belangrijk dat de component sociale stabiliteit — dat gaat om veiligheidsvraagstukken rondom radicalisering, de financiering van moskeeën en parallelle gemeenschappen in Nederland — wordt geborgd. Daar moet een netwerk omheen bestaan. Het gaat niet alleen om kennis uit een boek. Er moet een netwerk worden opgebouwd om de informatie op de juiste plek te krijgen. Dat moet geborgd zijn. 

Het is ook belangrijk dat er aandacht is voor het personeel van FORUM. Zoals anderen hebben gezegd, verdient de manier waarop dat proces is doorlopen geen schoonheidsprijs. Er ligt in dezen natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het personeel is eigenlijk onvoldoende betrokken bij de reorganisatie. Daarom heb ik de motie van de heer Heerma ondertekend. 

Hier wil ik het bij laten. 

De voorzitter:

De heer Azmani was de laatste spreker van de zijde van de Kamer. De minister geeft aan dat hij gelijk kan antwoorden. 

Minister Asscher:

Voorzitter. De heer De Graaf verzoekt de regering in zijn motie op stuk nr. 69 het begrip allochtoon zo aan te passen dat derde- en vierdegeneratiemigranten aangemerkt kunnen worden als allochtoon. Die motie ontraad ik. Mensen zijn Nederlanders. Het doel van de definitie is om integratie te volgen, niet om mensen tot in lengte van dagen allochtoon te kunnen blijven noemen. 

In zijn motie op stuk nr. 70 verzoekt de heer De Graaf de regering om de subsidierelatie te beëindigen en de subsidie niet over te brengen naar andere instituten, waaronder een eventuele opvolger van FORUM. Welnu, de subsidie wordt beëindigd en wordt ook niet als zodanig overgeheveld naar andere instituten. Ik ontraad de motie omdat die als doel heeft om helemaal geen geld meer uit te geven aan opbouw van kennis over radicalisering, integratie, kindhuwelijken, parallelle samenlevingen en wat dies meer zij, terwijl dat nodig is om goed beleid te kunnen voeren. 

Mevrouw Karabulut van de SP-fractie verzoekt de regering in haar motie op stuk nr. 71 om het besluit om de subsidierelatie te beëindigen met een jaar uit te stellen, een aantal andere dingen te doen en een voorstel te ontwikkelen ter borging. Zoals ik in het algemeen overleg van 24 juni heb gezegd en ik in mijn brief van 2 juli op papier heb gezet, ben ik bepaald niet over één nacht ijs gegaan bij het komen tot deze beslissing. Ik hoop inzichtelijk te hebben gemaakt dat het besluitvormingsproces rond FORUM in allerlei fases en stappen is opgezet. De stappen die nu voor ons liggen, wil ik even zorgvuldig doen. De subsidierelatie een jaar later stopzetten, levert niets op, behalve meer onzekerheid. Ik ontraad de motie. 

In hun motie op stuk nr. 72 verzoeken de leden Heerma, Van Weyenberg, Karabulut, Kerstens en Azmani de regering om erop toe te zien dat waardevolle activiteiten, relevante netwerken en expertise van FORUM structureel en in samenhang worden geborgd, waarbij wordt ingezet op zoveel mogelijk arbeidsplaatsen voor medewerkers van FORUM binnen deze organisaties en een goed sociaal plan. Ik heb de Kamer heel goed gehoord. Ik heb ook het debat dat wij op 24 juni hebben gevoerd heel intensief ervaren en beleefd. Ik begrijp dus heel goed wat de indieners hier beogen. Dat is wat ik ook beoog. Ik wil me ervoor gaan inzetten om dat zo goed mogelijk te doen. Ik laat het oordeel over deze motie aan de Kamer. 

D66 stelde nog een vraag over het proces. Ik moet constateren dat het personeel inderdaad niet goed lijkt te zijn meegenomen in het proces. Dat is betreurenswaardig, want het heeft een enorm effect voor de medewerkers. Daarom ben ik ook ingegaan op de suggestie om in gesprek te gaan met de ondernemingsraad. Dat gesprek staat gepland. Ik denk dat de stappen zoals ze vanuit SZW zijn gezet, die ik nog eens op papier heb gezet, op zichzelf zorgvuldig zijn en tot dit besluit leiden. Dat doet echter niets af aan het feit dat het voor het personeel per definitie heel triest is als er zoiets gebeurt, en al helemaal als het voor een deel of een groot deel van het personeel als een verrassing komt. Zo kijk ik daarop terug. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik wil nog een vraag stellen naar aanleiding van de advisering over mijn motie. De minister stelt dat hij het proces dat hierna volgt, namelijk de afhandeling en de borging van de kennisfunctie, en vooral ook het proces met het personeel, zorgvuldig wil doorlopen. Ik heb de minister niet horen ontkennen dat hetgeen hieraan vooraf is gegaan … 

De voorzitter:

Wat is uw vraag? 

Mevrouw Karabulut (SP):

… geen schoonheidsprijs verdient. Dan is toch juist een jaar uitstel nodig, wil je dat proces en al die zaken op een zorgvuldige wijze kunnen regelen? 

Minister Asscher:

De verantwoordelijkheid voor het personeel berust bij de organisatie FORUM. Die heeft tot taak om dat netjes te doen. Daarom heb ik die ook gevraagd om zo snel mogelijk na mijn besluit met een voorstel voor de afbouw te komen, voorzien van informatie over de wijze waarop het sociaal plan zal worden vormgegeven. Ik begrijp heel goed de wens van een aantal Kamerleden, waaronder mevrouw Karabulut, om bij de borging van de kennisfunctie tijdens de overdracht naar nieuwe organisaties te bevorderen dat personeel van FORUM, indien geschikt, in dienst komt bij de nieuwe opdrachtnemers. Verder dan dat gaat de verantwoordelijkheid van het departement niet. De verantwoordelijkheid voor het personeel ligt echt bij de werkgever. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Tot zover dit VAO. Wij stemmen vanavond of vannacht nog over de moties. Ik dank de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor zijn aanwezigheid. Ik schors voor enkele ogenblikken in afwachting van de minister van Veiligheid en Justitie. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.