Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 53

53 Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid,

te weten:

  • -de motie-Schouten c.s. over meteen deelnemen aan de pilot landelijk beslagregister (24515, nr. 283);

  • -de motie-Schouten c.s. over respecteren van de beslagvrije voet (24515, nr. 284);

  • -de motie-Karabulut over inzetten van het budget uit het EFMB voor het kindpakket (24515, nr. 285);

  • -de motie-Kuzu/Karabulut over oormerken van de extra middelen uit het regeerakkoord voor armoedebestrijding (24515, nr. 286).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Schouten c.s. (24515, nr. 283) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de zomer de pilot van het landelijk beslagregister van start gaat, maar dat de overheid hier nog niet aan deelneemt;

overwegende dat inzage in de incassoregelingen van debiteuren, juist ook met overheidsorganisaties, eraan bijdraagt dat schuldeisers beter zicht krijgen op de financiële positie van hun debiteuren en incassoregelingen;

van mening dat de effectiviteit van het beslagregister wordt beperkt wanneer de overheid hier niet aan deelneemt;

verzoekt de regering om de overheid meteen deel te laten nemen aan de pilot landelijk beslagregister en mogelijke belemmeringen daartoe zo snel mogelijk weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 287, was nr. 283 (24515).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Kuzu stel ik voor, zijn motie (24515, nr. 286) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouten c.s. (24515, nr. 287, was nr. 283).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (24515, nr. 284).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut (24515, nr. 285).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.