Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 26

26 Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk

Aan de orde is het VAO Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk (AO d.d. 03/07). 

De voorzitter:

De minister heeft de staatssecretaris gevonden! Ik zal niet zeggen waar, zo citeer ik de minister. Ik stel vast dat wij vuurwerk hebben, het VAO Jaarwisseling 2013-2014. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Het kabinet heeft het licht gezien, maar het is nog maar een heel klein puntje. Het kabinet is er inmiddels ook van overtuigd dat de vuurwerktraditie uit de hand loopt en heeft maatregelen voorgesteld om dit in te perken. De PvdA en de VVD vonden dat alweer te ver gaan, terwijl het nog heel braaf was. Die maatregelen zijn echter in afstemming met onder andere de grote steden tot stand gekomen. Ik vind dat het kabinet op een van de andere punten meer moet doen als het naar de coalitie luistert en een van de maatregelen laat vallen. Om die reden heb ik de volgende motie voorbereid. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet vuurwerkoverlast wil aanpakken door onder meer de afsteektijden te beperken van 18.00 uur oudejaarsavond tot 02.00 uur nieuwjaarsochtend, met als reden dat de winkels vanaf 18.00 uur gesloten zijn en het aantal mensen dat per se naar buiten moet, beperkt wordt; 

overwegende dat de grote steden, de G4, hebben gepleit voor het beperken van de afsteektijden van 23.00 uur oudejaarsavond tot 01.00 uur nieuwjaarsochtend om schade en overlast van vuurwerk te verminderen; 

overwegende dat ook na 18.00 uur nog een groot aantal mensen veilig naar buiten moet kunnen gaan; 

verzoekt de regering, de afsteektijden verder te beperken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 94 (33750-XII). 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik kan mij zomaar voorstellen dat het kabinet voorstelt om een middenweg te zoeken en bijvoorbeeld 21.00 uur als tijdstip voor te stellen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet maatregelen neemt om de overlast en risico's van vuurwerk te beperken; 

overwegende dat de regels over de verkoophoeveelheid recentelijk nog zijn versoepeld waardoor de verkoophoeveelheid voor particulieren is verhoogd van 10 kilo naar 25 kilo; 

verzoekt de regering om deze versoepeling terug te draaien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 95 (33750-XII). 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik heb nog een aangehouden motie over de behoefte die gemeenten kenbaar hebben gemaakt om zelf meer mogelijkheden te krijgen om gebieden vuurwerkvrij te verklaren, desnoods de hele gemeente. Ik wil die motie in stemming laten brengen, maar wijzig die vooraf enigszins. Zij wordt nu meeondertekend door de leden Dik-Faber, Van der Staaij en Van Tongeren. 

De voorzitter:

De motie-Ouwehand c.s. (33400-VI, nr. 82) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ouwehand, Dik-Faber, Van der Staaij en Van Tongeren, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat verschillende gemeenten de regering hebben gevraagd hen meer mogelijkheden te geven om vuurwerkoverlast aan te pakken; 

verzoekt de regering, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen of specifieke afsteeklocaties aan te wijzen, al dan niet door middel van een aantal pilots, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 97 (33750-XII), was nr. 82 (33400-VI). 

De heer Dijkhoff van de VVD heeft geen spreektijd, mevrouw Kooiman ziet af van haar inbreng en mevrouw Van Tongeren staat wel op de lijst, maar is er niet. O, wacht, zij komt nu de zaal binnen. Mevrouw Van Tongeren, u bent de klap op de vuurpijl! Wat was u aan het doen? 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Excuses, voorzitter. Ik was de schepschotel naar binnen aan het werken! 

Voorzitter. Ik hoop niet dat ik een dubbele motie indien. Zo ja, dan kan ik haar altijd nog aanhouden of intrekken. Ik heb een aantal andere moties meeondertekend. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de APV op dit moment gemeenten onvoldoende mogelijkheden verschaft om, aan de hand van de plaatselijke omstandigheden en de in wijken levende opvattingen, maatwerk te leveren in het toestaan en verbieden van het afsteken van vuurwerk; 

verzoekt de regering om gemeenten toe te staan, hun eigen regels te stellen inzake de toelaatbaarheid van vuurwerk, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 96 (33750-XII). 

Tot zover de bijdrage van de Kamer. Het kabinet heeft de moties nog niet. We pauzeren daarom even. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

De voorzitter:

Voordat de staatssecretaris het woord krijgt, deel ik mee dat mevrouw Van Tongeren haar motie heeft ingetrokken. 

Aangezien de motie-Van Tongeren (33750-XII, nr. 96) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De voorzitter:

Daarmee blijven de twee moties van mevrouw Ouwehand over. 

Staatssecretaris Mansveld:

Voorzitter. Kan het spreekgestoelte iets omlaag? Het voelt nu een beetje alsof ik voor het eerst in de schoolbanken zit. 

De voorzitter:

Dat gaan we voor u regelen. 

Staatssecretaris Mansveld:

Dank u wel! 

Voorzitter. In de motie-Ouwehand/Van Tongeren op stuk nr. 94 gaat het om de mogelijkheid om vuurwerk af te steken na 18.00 uur. We hebben het AO net gehad, dus het debat is nog vers. Ik ga deze motie ontraden. We hebben aangegeven dat van 18.00 tot 2.00 uur de mogelijkheid geeft aan gezinnen om vuurwerk af te steken, van 18.00 tot 20.00 uur. Het zou bovendien ondoenlijk zijn om een verbod tot 23.00 uur te handhaven, dus ik ontraad deze motie. 

In de motie-Ouwehand/Van Tongeren (33750-XII, nr. 95) wordt gevraagd om de versoepeling terug te draaien. Ik had al betoogd in het AO dat een groot stuk vuurwerk tegenwoordig al 10 kg is. Met de verruiming tot 25 kg wordt het wel ruimer, maar niet onveiliger, dus ik ontraad deze motie. 

De voorzitter:

Daarmee zijn beide moties ontraden. 

Staatssecretaris Mansveld:

Dan kom ik op de aangehouden motie-Van Tongeren (33750-XII, nr. 96). Daarin is sprake van specifieke afsteeklocaties. Zoals ik in het AO heb gezegd, hebben de gemeenten laten weten dat zij met de APV voldoende ruimte hebben. Zij hebben echt geen behoefte aan meer ruimte als het gaat om afsteeklocaties. Ik ontraad ook die motie. 

De voorzitter:

Een korte, verduidelijkende vraag, mevrouw Ouwehand. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik had de motie iets gewijzigd door ook de mogelijkheid te creëren om dat door middel van pilots te doen, omdat een meerderheid van de gemeenten inderdaad zegt dat zij geen behoefte heeft aan die bevoegdheid. Een aantal gemeenten wil dat wel. Ziet het kabinet reden om zijn oordeel te wijzigen, als wij de mogelijkheid van een pilot creëren? 

Staatssecretaris Mansveld:

Helaas niet. De gemeenten hebben die ruimte die zij op eigen wijze invullen, met professioneel vuurwerk, door in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld rond ziekenhuizen, een afsteekverbod af te kondigen of door wel af te steken. Ik wil die ruimte ook aan de gemeenten laten. Op de vraag of zij behoefte hebben aan meer ruimte, is het antwoord nadrukkelijk nee, zowel bij de grote gemeenten als bij de VNG. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Vanavond, vanacht of morgenochtend gaan we hierover stemmen. Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie hartelijk welkom. Ik wens hem een prettig reces. Ik stel vast dat we inmiddels een half uur zijn ingelopen op het schema. Dat betekent dat de volgende VAO's ook naar voren worden gehaald. Ik raad iedereen aan om de beraadslagingen goed te volgen.