Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 52

52 Stemmingen moties WWB-onderwerpen en Participatiewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over intrekken van het conceptschattingsbesluit Wajong (29544/30545, nr. 530);

  • -de motie-Karabulut over uitzonderen van herkeuring van een groep Wajongers en mensen van 50 jaar en ouder (29544/30545, nr. 531);

  • -de motie-Karabulut over wijzigen van het duurzaamheidscriterium van het conceptschattingsbesluit (29544/30545, nr. 532);

  • -de motie-Karabulut over een noodfonds voor de sociale werkvoorziening (29544/30545, nr. 533);

  • -de motie-Karabulut over voorstellen voor het voorkómen van misstanden bij re-integratiebedrijven en gemeentelijke sociale diensten (29544/30545, nr. 534);

  • -de motie-Karabulut over gemeenten verbeteringen laten aandragen alvorens een keuze voor een verdeelmodel te maken (29544/30545, nr. 535);

  • -de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over monitoren van de mate waarin een specifieke groep Wajongers na herbeoordeling een baan vindt (29544/30545, nr. 536);

  • -de motie-Kerstens over monitoren van de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag (29544/30545, nr. 537);

  • -de motie-Kerstens over bijdragen aan het welslagen van het initiatief "Pact voor Oost-Groningen" (29544/30545, nr. 538).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma (29544/30545, nr. 536) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Kerstens (29544/30545, nr. 537) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten voor de Wajong een nieuwe grens wordt geïntroduceerd voor belastbaarheid van ten minste twee uur per dag tegen WML;

overwegende dat het percentage Wajongers met een belastbaarheid van twee uur per dag lager dan 0,9 is;

overwegende dat het onduidelijk is of de betreffende jonggehandicapten hierdoor een grotere kans op de arbeidsmarkt krijgen;

verzoekt de regering om de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag in de Wajong uiterlijk 1 januari 2017 te monitoren en specifiek te bezien of deze groep jonggehandicapten een reële kans heeft op participatie, om te bezien of ten aanzien van deze specifieke groep het beleid het beoogde effect heeft en of wijziging van het beleid gewenst is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 542, was nr. 537 (29544/30545).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Kerstens stel ik voor, zijn motie (29544/30545, nr. 538) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544/30545, nr. 530).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544/30545, nr. 531).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544/30545, nr. 532).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544/30545, nr. 533).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544/30545, nr. 534).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29544/30545, nr. 535).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kerstens (29544/30545, nr. 542, was nr. 537).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.