Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 38

38 Bekostiging langdurige intramurale ggz

Aan de orde is het VSO over de voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (30597, nr. 450). 

De voorzitter:

Ik zie dat mevrouw Leijten het woord zal voeren en niet de heer Van Gerven. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de langdurige geestelijke gezondheidszorg naar de Zorgverzekeringswet wordt overgeheveld met als doel deze risicodragend te laten uitvoeren door zorgverzekeraars; 

van mening dat de zeer kwetsbare doelgroep die langdurige geestelijke gezondheidszorg nodig heeft zich niet leent voor de schadelastprincipes van de zorgverzekeraars; 

verzoekt de regering, de langdurige geestelijke gezondheidszorg niet over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 455 (30597). 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Het CDA is geen voorstander van de overheveling van langdurige geestelijke gezondheidszorg naar de Zorgverzekeringswet. Nu dit wel gebeurt, is het CDA van mening dat dit zo zorgvuldig mogelijk moet gebeuren. De groep cliënten in de geestelijke gezondheidszorg is extra kwetsbaar voor veranderingen en de regering voert op korte termijn twee grote wijzigingen door. Eerst wordt een driejaarstermijn ingevoerd en vervolgens worden objectieve en onafhankelijke criteria ontwikkeld. Het CDA wil dat er gelijk objectieve en onafhankelijke criteria worden ontwikkeld, waarna de zorg kan worden overgeheveld. Daarom dienen wij de volgende motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat cliënten in de langdurige geestelijke gezondheidszorg een kwetsbare groep vormen; 

overwegende dat wijzigingen in de langdurige geestelijke gezondheidszorg op basis van onafhankelijke en geoperationaliseerde criteria dient plaats te vinden; 

van mening dat de tijdelijke oplossing van een driejaarsgrens een te arbitraire grens is; 

verzoekt de minister, de langdurige geestelijke gezondheidszorg pas over te hevelen nadat objectieve inhoudelijke criteria ontwikkeld en geoperationaliseerd zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins Slot en Keijzer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 456 (30597). 

De voorzitter:

Mevrouw Bergkamp ziet af van haar inbreng. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Minister Schippers:

Voorzitter. De motie-Leijten op stuk nr. 455 ontraad ik. Hierin wordt de suggestie gewekt dat het nu heel goed geregeld is, maar momenteel houdt de verkeerdebeddenproblematiek heel veel gewenste ontwikkelingen tegen. Daarom ontraad ik de motie. 

In de motie-Bruins Slot/Keijzer op stuk nr. 456 wordt de regering verzocht, de langdurige ggz pas over te hevelen nadat objectieve inhoudelijke criteria ontwikkeld en geoperationaliseerd zijn. De huidige obstakels gelden al een tijd. In al die tijd is dat niet gebeurd. Ik denk dat het onverstandig is om dit zo te formuleren, want dan gebeurt het namelijk met sint-juttemis. Daarom ontraad ik deze motie. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ik stel voor, vanavond of vannacht over de ingediende moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten.