Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 77

77 Stemmingen moties Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg,

te weten:

  • -de motie-Siderius over verplichten van gemeenten om de GGD te betrekken bij de inrichting en uitvoering van de toegangsfunctie tot de jeugdzorg (31839, nr. 394);

  • -de motie-Bergkamp/Ypma over ouderorganisaties ook uitnodigen bij de regiotafels jeugdzorg (31839, nr. 397);

  • -de motie-Bergkamp c.s. over toetsen van de modellen voor gegevensverwerking door het CBP (31839, nr. 398).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Bergkamp c.s. (31839, nr. 398) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met ingang van 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en dat zij in dat kader veel privacygevoelige informatie moeten verwerken;

overwegende dat het volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) niet wenselijk is dat het opslaan van deze gegevens onderdeel is van een lerende praktijk;

constaterende dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) thans vijf of zes dominante modellen voor gegevensverwerking in de Jeugdwet ontwikkelt;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat de modellen voor gegevensverwerking uiterlijk voor 15 oktober 2014 zijn getoetst door het CBP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 399, was nr. 398 (31839).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Siderius (31839, nr. 394).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Ypma (31839, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp c.s. (31839, nr. 399, was nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.