Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 50

50 Stemmingen moties Uitwerking directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Uitwerking directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB),

te weten:

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over toestaan van vanggewassen op de generieke lijst (28625, nr. 195);

 • -de motie-Dik-Faber over de teelt van aaltjesbestrijdende gewassen als vergroeningsoptie (28625, nr. 196);

 • -de motie-Dik-Faber/Jacobi over een apart equivalent pakket voor het concept "vogelakkers" (28625, nr. 197);

 • -de motie-Lodders c.s. over overnemen van de longlist van de Europese Commissie (28625, nr. 198);

 • -de motie-Lodders c.s. over de invloed van het GLB op het inkomen van ondernemers in kwetsbare sectoren (28625, nr. 199);

 • -de motie-Jacobi/Dik-Faber over het jaar 2015 gebruiken als overgangsjaar (28625, nr. 200);

 • -de motie-Jacobi over monitoren van het voortbestaan van landschapselementen (28625, nr. 201);

 • -de motie-Ouwehand over omzetten van ambities in meetbare en afrekenbare doelen (28625, nr. 202);

 • -de motie-Ouwehand over de teelt van vanggewassen niet onder te subsidiëren vergroeningsmaatregelen laten vallen (28625, nr. 203);

 • -de motie-Geurts c.s. over bevorderen van systeeminnovaties in de kalverhouderij (28625, nr. 204);

 • -de motie-Geurts c.s. over de invulling van het ecologisch aandachtsgebied (28625, nr. 205);

 • -de motie-Geurts over de weegfactor voor de teelt van vlas in combinatie met een vanggewas (28625, nr. 206);

 • -de motie-Van Gerven over landschapselementen als ecologisch focusgebied (28625, nr. 207);

 • -de motie-Van Gerven over een hogere doelstelling voor beheerde akkerranden (28625, nr. 208);

 • -de motie-Van Gerven over niet toestaan van lupine, veldbonen en vanggewassen in ecologische focusgebieden (28625, nr. 209);

 • -de motie-Dijkgraaf c.s. over de teelt van boekweit, winterkoolzaad, zonnebloem en olievlas (28625, nr. 210).

(Zie vergadering van 2 juli 2014.)

De voorzitter:

De motie-Jacobi/Dik-Faber (28625, nr. 200) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vergroening van de eerste pijler van het GLB in 2015 wordt ingevoerd, terwijl het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer in de tweede pijler pas in 2016 van kracht wordt;

overwegende dat een goede aansluiting tussen de vergroening van de directe betalingen en het agrarisch natuurbeheer van groot belang is om te zorgen dat het GLB een meerwaarde heeft voor biodiversiteit en milieu en om te zorgen dat boeren bereid zijn om door te gaan met agrarisch natuurbeheer;

verzoekt de regering, het jaar 2015 te gebruiken als een overgangsjaar en dit jaar te benutten voor het uittesten van het equivalente pakket, afstemming met provincies over complementariteit van de eerste en tweede pijler en afstemming over invulling van de voorwaarden voor collectieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 213, was nr. 200 (28625).

De voorzitter:

De motie-Jacobi (28625, nr. 201) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat landschapselementen een belangrijke bijdrage leveren aan ons cultuurlandschap en aan de biodiversiteit;

overwegende dat dat niet alleen geldt voor de landschapselementen die op dit moment via agrarisch natuurbeheer onderhouden worden;

overwegende dat voor het voorbestaan van landschapselementen van belang is dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid is over het al dan niet meetellen in de invulling van de vergroening;

overwegende dat het voor het behoud en beheer van landschapselementen van belang is dat vergroening en agrarisch natuurbeheer in samenhang worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, het voortbestaan van landschapselementen te monitoren, eveneens te monitoren hoe het aantal landschapselementen dat gemeld wordt als ecologisch aandachtsgebied zich ontwikkelt, en de Kamer daarover te informeren;

verzoekt de regering tevens, in overleg te treden met natuurorganisaties, organisaties voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, agrarische organisaties, provincies en RVO om te komen tot een ingroeimodel van het toestaan van beheer van landschapselementen als vergroeningsmaatregel en de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 214, was nr. 201 (28625).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Mevrouw Lodders verzoekt om eerst te stemmen over de motie-Lodders c.s. (28625, nr. 198) alvorens te stemmen over de overige moties.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (28625, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Van Vliet en 50PLUS/Baay-Timmerman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (28625, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD en 50PLUS/Baay-Timmerman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (28625, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Jacobi (28625, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (28625, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Dik-Faber (28625, nr. 213, was nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Voorzitter. Wij worden geacht voor de motie op stuk nr. 199 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Die was aangenomen en die blijft aangenomen. Het wordt wel genoteerd in de Handelingen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi (28625, nr. 214, was nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28625, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28625, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (28625, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman en 50PLUS/Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (28625, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet en 50PLUS/Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts (28625, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28625, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28625, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28625, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (28625, nr. 210).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Van Vliet en 50PLUS/Baay-Timmerman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.