Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om de algemene politieke beschouwingen te houden, direct na Prinsjesdag, op woensdag 17 en donderdag 18 september 2014. 

Ik stel voor, vandaag ook te stemmen over de aangehouden motie-Ouwehand (21501-32, nr. 786) en de aangehouden motie-Schouten/Van Veldhoven (33930, nr. 13). 

Voorts stel ik voor, te stemmen over de brieven van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2013 (33930, nr. 20) en over de focusonderwerpen voor de verantwoording over 2014. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde, de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33750-XVI-37; 33848-6; 31015-98; 33037-110; 19637-1803; 19637-1807. 

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

2014Z12321; 21501-07-1155; 2014Z12314; 2014Z12327; 2014Z12359; 2014Z12041; 30196-249; 30196-246; 30196-234; 28828-63; 26488-348; 26488-346; 33751-4; 33625-91; 33942-15; 2014Z12310; 19637-1862; 29344-121; 2014Z12255; 2014Z11841; 33625-114; 33625-106; 2014Z12549; 2014Z12229; 2014Z09333; 2014Z12212; 29924-106; 33296-1; 33296-10; 30234-99; 30234-97; 33750-XVI-94; 30234-96; 33750-XV-57; 24515-279; 24515-281; 24515-282; 2014Z12383; 2014Z12537; 28828-62; 33974-2; 32761-63; 32317-239; 32317-167; 2014Z11656; 19637-1863; 33750-V-74; 29628-460; 29628-459; 27925-493; 2014Z11167; 2014Z12358; 2014Z12100; 32819-2; 21501-31-342; 2014Z12546; 2014Z12552; 2014Z12545; 2014Z12381; 2014Z11963; 32620-122; 29689-523; 29689-522; 29689-519; 29689-521; 29477-286; 2014Z08587; 29689-484; 29689-481; 2014Z11820; 32620-125; 2014Z11929; 2014Z11921; 2014Z11763; 33495-54; 31289-182; 33750-VIII-108; 33750-VIII-11; 33750-VIII-102; 33905-1; 2014Z11904; 24587-586; 24587-579; 24587-580; 24587-569; 24587-561; 24587-558; 24587-489; 2014Z12387; 25928-58; 2014Z12236; 2014Z12237; 2014Z12266; 33625-87; 33401-5; 33401-6; 33930-V-1; 33930-2; 33750-III-7; 19637-1789; 32735-105; 29362-230; 33940-1; 2014Z12305; 21501-07-1156; 21501-07-1158; 2014Z12360; 32545-18; 31263-59; 32735-102; 32735-118; 32735-103; 32735-106; 32735-107; 32735-117; 2014Z06833; 31293-202; 31293-203; 2014Z07307; 26643-315; 26643-316; 2014Z10976; 26643-314; 26643-307; 26643-294; 2014Z10642; 33612-44; 25422-108; 32645-59; 31209-162; 2014Z07615; 29023-150; 21501-33-466; 33750-VII-64; 2014Z11961; 2014Z11951; 2014Z12036; 2014Z12174; 22054-248; 28676-206; 2014Z12204; 31125-29; 2O14Z12425; 2O14Z12424; 2O14Z12469; 2O14ZO8397; 2O14ZO9599; 2O14ZO9565;2O14ZO8394; 32463-20; 31497-124; 31497-123; 31497-120; 31497-122; 31497-125; 2014Z12687; 2014Z12536; 2014Z12386; 2014Z12385; 30597-440; 29689-506; 33578-5; 32620-113;29689-499; 29247-186; 32813-89; 33750-X-49; 33750-X-41; 33750-X-60; 23432-354; 32849-21; 30545-136; 28719-89; 33161-190; 17050-467; 29544-519; 2014Z07950; 30545-137. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO MIVD, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 2 juli, met als eerste spreker de heer Jasper van Dijk van de SP, vandaag nog in te plannen; 

  • -het VAO Imvo, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 2 juli, met als eerste spreker de heer Jan Vos van de PvdA, ook vandaag nog in te plannen; 

  • -het VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 2 juli, met als eerste spreker de heer Sjoerdsma van D66, ook vandaag nog in te plannen; 

  • -het VAO IVD-aangelegenheden, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 2 juli, met als eerste spreker de heer Schouw van D66. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

Mevrouw Agema (PVV):

Ik weet niet of er vandaag nog een regeling volgt, maar ik heb zojuist in het AO Eerstelijnszorg aangegeven behoefte te hebben aan een VAO. 

De voorzitter:

Dit is de regeling. Ik zal het toevoegen aan de lijst. Vandaag nog in te plannen, neem ik aan? Dat gaan we doen. 

Het woord is aan de heer Jasper Van Dijk van de SP, maar hij zal vervangen worden door de heer Van Gerven. 

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Namens collega Van Dijk zou ik een rappel willen doen op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Oxfam-rapport Business Among Friends. Die vragen zijn al van 14 mei 2014, dus een antwoord had er inmiddels wel mogen zijn. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Ik ben het met u eens dat er een lange tijd voor genomen is. 

Het woord is aan de heer Heerema, die wordt vervangen door mevrouw Lodders. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Ik heb een rappel op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken, over de aanwijzing van het Binnenveld in Veenendaal als Natura 2000-gebied. Deze vragen zijn ingezonden op 12 juni 2014. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Op 11 juni, drie weken en één dag geleden, dienden wij Kamervragen in over de protestactie op 1 juni in Almelo. Ik zou iets langer gewacht hebben met mijn verzoek als het volgende week geen reces zou zijn. We zouden het op prijs stellen als die vragen binnen een dag of tien beantwoord worden. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Keijzer, maar die is er niet. Het gaat niet om een rappel. Maar ik zie dat meneer Omtzigt het op zich neemt. U bent een moedig man. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Namens de CDA-fractie en mevrouw Keijzer in het bijzonder wil ik graag een debat aanvragen over het bericht dat er 5.000 wijkzusters gezocht worden en dat het nog best moeilijk wordt om hen voor 1 januari te vinden. 

De voorzitter:

Een verzoek om steun voor het houden van een debat over 500 ... 

De heer Omtzigt (CDA):

5.000. 

De voorzitter:

... 5.000 wijkzusters die nodig zijn. 

Mevrouw Agema (PVV):

Steun. 

Mevrouw Wolbert (PvdA):

De commissie komt net uit een debat met de staatssecretaris en de minister, waarin dit punt ter sprake is gebracht. De staatssecretaris heeft uitvoerig antwoord gegeven. De PvdA heeft daarom geen behoefte aan een brief en ook niet aan een debat. 

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman):

50PLUS/Baay geeft steun. 

De heer Van 't Wout (VVD):

Geen steun voor het debat. 

De heer Van Gerven (SP):

Het klopt dat we zojuist een algemeen overleg hebben gehad, over onder andere de wijkverpleging. Over dit specifieke punt heeft de staatssecretaris iets anders gezegd dan wat we in de berichtgeving lazen. Ik wil hierover dus graag een brief hebben van de staatssecretaris, waarin hij expliciet ingaat op de 5.000 wijkverpleegkundigen. Na ommekomst van die brief kunnen we kijken wat we verder doen. 

De voorzitter:

Op dit moment geeft u geen steun aan het debat, wel wilt u graag een toelichtende brief. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Om dezelfde reden als de anderen al gaven, geeft D66 geen steun voor een debat. Wel steunen wij een brief. Ik stel voor om het onderwerp te zijner tijd bij een AO Arbeidsmarktbeleid te betrekken. 

De voorzitter:

Mijnheer Omtzigt, u hebt geen steun van de meerderheid voor het houden van een debat. Er is wel verzocht om een brief met nadere uitleg. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ik zou die brief graag binnen drie à vier weken ontvangen. Ik zou graag zien dat de regering daarin expliciet ingaat op de wijze waarop deze mensen — mannen en vrouwen, ook al heten ze wijkzusters — geworven worden, zodat we niet op 1 januari geconfronteerd worden met het feit dat ze er niet zijn. Dus graag een uitputtende brief hierover. 

De voorzitter:

Een uitputtende brief over de wijkverpleegkundigen m/v. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Lodders, gaat u het rappel van de heer De Liefde doen? Dan geef ik u het woord. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik zou zeggen "met alle liefde", maar het rappel staat niet op mijn papiertje! Excuus. 

De voorzitter:

Het gaat om het rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semipublieke instellingen, ingezonden op 27 mei 2014. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Bij dezen. 

De voorzitter:

Die bedoelde u? 

Mevrouw Lodders (VVD):

Die bedoelde ik, voorzitter. Veel dank! Het is een lange dag ... 

De voorzitter:

Dat is het zeker. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. Mevrouw Bergkamp heeft mij gevraagd om, mede namens de VVD, de vooraankondiging te doen van een vandaag nog te houden VSO over "het plan van aanpak tegen pesten, een jaar later". 

De voorzitter:

Ik zal ervoor zorgen dat dat op de agenda komt. Ten aanzien van het vorige rappel zal ik het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan de heer Dijkgraaf, die namens mevrouw Schouten iets wil vragen. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter. Er is nog een rappel waarvan de inhoud u bekend is. 

De voorzitter:

Dat klopt! Dat gaat om een spoedige beantwoording van schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de berichten dat het Rijk schulden erger maakt door het inhouden van toeslagen en de stijging van het aantal mensen dat onder beschermingsbewind is geplaatst. Deze vragen zijn ingezonden op 27 mei en er is een uitstelbericht gekomen op 20 juni. Begrijp ik goed dat u graag spoedige beantwoording van die vragen wenst? 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik vind het fantastisch hoe u ons begrijpt! 

De voorzitter:

Dan zal ik het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Meneer Dijkgraaf, wilt u deze zelfde actie misschien ook herhalen voor het rappel van de heer Klaver? 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Laten we dienstbaar zijn, voorzitter: namens het lid Klaver ... 

De voorzitter:

U bedoelt het rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht "EU berispt Nederland om belastingregels bedrijven", ingezonden op 11 juni 2014? 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Dat bedoel ik. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, waarmee er een einde gekomen is aan deze regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.