Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 68

68 Stemmingen moties Handhaving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Handhaving,

te weten:

  • -de motie-Van Weyenberg/Schut-Welkzijn over concrete outcome-doelstellingen voor de aanpak van arbeidsmarktfraude (17050, nr. 480);

  • -de motie-Van Weyenberg over meldingen van de Stichting Normering Arbeid (17050, nr. 481);

  • -de motie-Ulenbelt over in aanmerking komen voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (17050, nr. 482).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Weyenberg (17050, nr. 481) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de uitzendsector sprake is van zelfregulering voor het in beeld brengen van mogelijke tekortkomingen of misstanden bij gecertificeerde uitzendbureaus;

overwegende dat deze zelfregulering aangevuld dient te worden met controles van de Inspectie SZW, die als enige boetes dan wel andere rechtsmaatregelen kan opleggen;

overwegende dat het systeem van zelfregulering en de publieke aanpak van de malafiditeit pas sluitend is wanneer alle gedane meldingen hierin door de Inspectie SZW worden betrokken;

verzoekt de regering, alle gedane meldingen van Stichting Normering Arbeid door de Inspectie SZW te laten beoordelen en de Kamer periodiek te informeren over het aantal meldingen dat SNA aandraagt, en het aantal maal dat dit tot inzet van de Inspectie SZW leidt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 483, was nr. 481 (17050).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Schut-Welkzijn (17050, nr. 480).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Weyenberg (17050, nr. 483, was nr. 481).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (17050, nr. 482).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.