Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 84

84 Stemming motie Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over zorgen dat de Nederlandse uitwerking van het GLB niet ten koste gaat van bestaande vergroening (21501-32, nr. 786).

(Zie vergadering van 14 mei 2014.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (21501-32, nr. 786) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappers waarschuwen dat de "vergroeningscomponent" van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ernstige averechtse gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en natuur in Nederland vanwege het verdwijnen van waardevolle akkerbiotopen en akkerranden;

verzoekt de regering, zich in te zetten om deze akkerbiotopen en akkerranden te behouden en ervoor te zorgen dat de Nederlandse uitwerking van het GLB niet ten koste gaat van bestaande vergroening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 793, was nr. 786 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (21501-32, nr. 793, was nr. 786).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.