Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 57

57 Stemmingen moties Verzamelwet pensioenen 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt over regelen dat pensioenafkoop alleen plaatsvindt na de AOW-leeftijd (33863, nr. 22);

  • -de motie-Omtzigt over een oplossing voor het probleem van het niet samenvallen van verschillende data (33863, nr. 23);

  • -de motie-Lodders/Van Weyenberg over waarborgen dat het percentage van 1,875% kan worden gerealiseerd (33863, nr. 24);

  • -de motie-Lodders over duidelijkheid creëren over de 10% werkgeversbijdrage (33863, nr. 25).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (33863, nr. 23) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de ontslagdatum, ingang AOW en de ingangsdatum van de pensioenuitkering allemaal samen dienen te vallen;

constaterende dat dat niet het geval is op dit moment, indien bijvoorbeeld de pensioenuitkering ingaat op een ander moment dan de AOW-uitkering;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de sociale partners en pensioenuitvoerders en voor het kerstreces 2014 de Kamer hierover te informeren en zo mogelijk gezamenlijk concrete voorstellen te doen om het geconstateerde probleem op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28, was nr. 23 (33863).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (33863, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt (33863, nr. 28, was nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks wordt geacht voor de motie op stuk nr. 22 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie blijft verworpen, maar het is wel aangetekend in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Lodders/Van Weyenberg (33863, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders (33863, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.