Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 100

100 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) - 33975 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014) - 33976 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) - 33978 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 juli 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) - 33979 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 01 juli 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 juli 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) - 33981 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 01 juli 2014 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering

Jaarverslag van het ESM en het jaarverslag van het auditcomité van het ESM over het jaar 2013 - 21501-07-1158 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 juni 2014 - 21501-32-792 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het onderhandelaarsakkoord inzake substantieel bezwarende functies - 24587-587 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Benoeming interim-voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit - 25268-85 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het MOB-rapport "Bereikbaarheid van geldautomaten" - 27863-57 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning en de beleidsreactie daarop - 27923-186 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel - 28638-122 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kennisgeving Nederlandse bijdrage NAVO Resolute Support - 28676-206 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage van de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 - 28684-408 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over een niet BIG-geregistreerde NIFP-psychiater - 29282-198 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang aantal rijksacties Energieakkoord voor energiebesparing woningen - 30196-249 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen inzake het faillissement van Quipment, leverancier van boordcomputers taxi (BCT) - 31521-79 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Prijsregulering in Caribisch Nederland - 31568-139 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beperkte vrijstelling paramotors voor Luchthavenregeling - 31936-205 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-199 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invulling Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) - 32201-72 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Netwerk- en Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB) - 33602-4 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het interview met de Inspecteur-generaal van de NVWA en beantwoording aanvullende vragen inzake interview Inspecteur Generaal NVWA - 33835-6 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel aanbieding BNC-fiche inzake voorstel tot aanpassingen verordening 883/2013 (OLAF) - 33974-2 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) - 29383-223 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014 - 31332-28 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)- 31839-393 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het begrotingsproces 2014 m.b.t. ontwikkelingshulp - 33750-44 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op toezeggingen over o.a. de btw-compensatie en de doorlopende toezegging over rapportering in de begroting m.b.t. personeelsrapportages - 33750-X-65 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 juni 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brief: 

Afhandeling m.b.t. de aankoop van drie woningen in Nerhoven - 2014Z11803 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 juni 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) (33975); 

- Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981); 

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014) (33976); 

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken: 

- Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) (33978); 

d. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (33979); 

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980).