Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 37

37 Verspilling in de zorg

Aan de orde is het VAO Verspilling in de zorg (AO d.d. 05/06). 

De voorzitter:

Ik heet de minister van VWS van harte welkom. 

Het woord is aan de heer Van Gerven. Gaat u uw gang. 

De heer Van Gerven (SP):

Dat zullen we doen, voorzitter. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de werkloosheid onder medisch specialisten toeneemt; 

van mening dat het verspilling van kennis, kunde, expertise en opleiding is dat afgestuurde medisch specialisten niet aan een baan kunnen komen; 

verzoekt de regering, samen met ziekenhuizen een actieplan te ontwikkelen, waarin voorwaarden gesteld worden om afgestudeerde medisch specialisten van een baangarantie te voorzien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8 (33654). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de invoering van de dbc's en DOT's in de ziekenhuizen geleid heeft tot upcoding, fraude en wanstaltige controlebureaucratie; 

verzoekt de regering, een verzoek te doen aan ziekenhuizen om een experiment ziekenhuisbekostiging te starten waarvan het verrichtingenstelsel geen deel uitmaakt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9 (33654). 

Mevrouw Klever (PVV):

Voorzitter. Ik wil de volgende motie indienen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat verspilling in de zorg gekwantificeerd kan worden tot 8 miljard euro; 

constaterende dat noch in het Kunduzakkoord, noch in het regeerakkoord-Rutte II, het eerste zorgakkoord, het herfstakkoord, het zorgconvenant of het tweede zorgakkoord verspilling wordt opgevoerd als dekking in de financiële bijlagen, hoewel er vaak wel in de teksten over gesproken wordt; 

verzoekt de regering, een bedrag voor verspilling in te boeken en andere zorgbezuinigingen navenant te schrappen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Klever en Agema. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 10 (33654). 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Minister Schippers:

Voorzitter. In de motie-Van Gerven … er gaat iets mis met dit apparaat. 

De voorzitter:

U hebt hier een vorige keer al een licht traumatische ervaring opgedaan, begrijp ik. 

Minister Schippers:

Ja, ik heb iets met de apparaten in dit gebouw. 

De voorzitter:

Maar volgens mij gaat het nu goed. 

Minister Schippers:

In zijn motie op stuk nr. 9 verzoekt de heer Van Gerven de regering, de ziekenhuizen te vragen om een experiment ziekenhuisbekostiging te starten waar het verrichtingenstelsel geen deel van uitmaakt. Qua bekostiging is echter al heel veel mogelijk. In sommige ziekenhuizen worden met individuele verzekeraars al lumpsumafspraken gemaakt op basis van de populatie die wordt verwacht. Het veld zoekt daarin een eigen weg en het bekostigingssysteem maakt dat mogelijk. Er kan dus al heel veel. In de praktijk is het gevraagde al mogelijk en daarom wil ik deze motie ontraden. 

In de motie op stuk nr. 10 vragen mevrouw Klever en mevrouw Agema een bedrag voor verspillingen in te boeken. Wij willen ook graag minder bureaucreatie en hebben daarom bureaucratie, verspilling en fraude onder één titel gebracht. Daar hebben we akkoorden over gesloten en daar zijn bedragen aan gekoppeld. Het lijkt mij dat wij deze motie niet moeten willen. Ik ontraad haar dan ook. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Wij zullen vanavond of vannacht over de moties stemmen.