Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 62

62 Stemming motie Aanbesteding twee spoorlijnen Limburg

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO over de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen,

te weten:

  • -de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over een quickscan door de ACM van de ov-aanbesteding in Limburg (29984, nr. 487).

(Zie vergadering van 10 juni 2014.)

De voorzitter:

De motie-De Rouwe/Van Veldhoven (29984, nr. 487) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een onderling gelijk speelveld bij aanbesteding nodig is;

constaterende dat er onduidelijkheid is over een gelijk speelveld bij de regionale ov-aanbesteding in Limburg (zoals aansluitingen van regionale lijnen op het hoofdrailnet, de kennisvoorsprong, kruissubsidiëring en eigendom van stations) en dat de Autoriteit Consument & Markt heeft uitgesproken dat van een gelijk speelveld geen sprake is;

verzoekt de regering, de ACM te vragen om uiterlijk binnen tien dagen een quickscan aan te leveren waaruit blijkt op welke punten geen sprake is van een ongelijk speelveld, alsmede welke oplossingen beschikbaar zijn;

verzoekt de regering tevens om binnen uiterlijk vier weken daarna in samenspraak met de ACM, de provincie, de NS en de regionale vervoerders, die oplossingen toe te passen, zodat alsnog een gelijk speelveld ontstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 523, was nr. 487 (29984).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Rouwe/Van Veldhoven (29984, nr. 523, was nr. 487).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.