13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Zestien brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32536, 32616, 32622, 32430, 32697, 32626, 32253, 32446, 32531, 32427, 32209, 32343, 32539, 32375, 32535 (R1923) en 32534 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen) – 33129

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer – 33131

minister-president, M. Rutte – 23 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207) – 33132

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s. – 33133

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) – 33134-(R1972)

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht – 33135

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe – 33137

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 6 januari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland – 33138

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 6 januari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wet houdende goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten – 33139

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 januari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op uitlatingen van de heer van Rey (wethouder van Roermond) na afloop van de presentatie van het Masterplan Maasplassen door de Provincie Limburg op vrijdag 21 oktober 2011 – 18106-210

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi over alle in Nederland grootgebrachte en gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet naar een voor hen vreemd land in plaats van ingezet in Nederland – 19637-1482

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Alternatieven voor vreemdelingenbewaring – 19637-1483

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie naar aanleiding van het artikel in het dagblad Trouw d.d. 22 september 2011 over de toename van afgewezen asielaanvragen van Tibetanen – 19637-1484

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Cameraondersteuning Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV)-controles – 19637-1485

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit dat de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (A-punt) op dinsdag 13 december jl. heeft genomen inzake de financiering van extra middelen voor het internationale kernfusieproject ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) – 21501-03-60

minister van Financiën, J.C. de Jager – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bilaterale leningen aan het IMF – 21501-07-874

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Algemene Zaken over cohesiebeleid 16 december 2011 – 21501-08-399

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Schouw (21501-20, nr. 538) inzake de Nederlandse bijdrage in het kader van de Nationale Roma-strategie – 21501-20-599

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De jaarlijkse analyse van prioriteiten voor groeiversterking van de Europese Commissie (Annual Growth Survey) – 21501-20-600

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014–2020 – 21501-20-601

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Raad van 8 en 9 december 2011 te Brussel – 21501-20-602

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie, 29 november 2011 – 21501-28-78

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging elektromagnetische velden en elektrogevoeligheid in het kader van de concept EU-richtlijn EMV – 21501-31-264

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad december 2011 – 21501-32-562

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangehouden motie-Jacobi/Houwers (21501-32, nr.553) inzake het toestaan van kleinschalig recreatief staand want – 21501-32-563

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag OJCS-raad 28 en 29 november – 21501-34-177

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad van 28 en 29 november – 21501-34-178

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Vierde Toetsingsconferentie Conventie inzake Bepaalde Conventionele Wapens (CCW) – 22054-188

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding reactie op het rapport "lessons from MENA" – 22054-189

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn jaarlijkse financiële rapportage ondernemingen – 22112-1284

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening controle op handel in goederen voor tweeërlei gebruik – 22112-1285

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling "Kleine ondernemingen in een grote wereld" – internationalisering van het MKB (sts ELI) – 22112-1286

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening actieprogramma FISCUS 2014–2020 – 22112-1287

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening consumentenprogramma 2014–2020 – 22112-1288

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsappreciatie werkprogramma Europese Commissie 2012 – 22112-1289

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over Europese dossiers – 22112-1290

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen COM(2011)730, ter vervanging van de huidige verordening (EG) nr. 2073/2004 – 22112-1291

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het Groenboek "betreffende de onlinedistributie audiovisuele werken in de Europese Unie" – 22112-1292

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel versturen BNC-fiche over wetgevend voorstel EUROSUR – 22112-1293

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Gezondheid voor groei 2014–2020 – 22112-1294

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling dubbele belasting – 22112-1295

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Aanpassing rente- en royaltyrichtlijn – 22112-1296

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling totaalaanpak van migratie en mobiliteit – 22112-1297

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Kredietbeoordelaars – 22112-1298

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële resistentie – 22112-1299

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordeningen Asiel- en Migratiefonds en Intern Veiligheidsfonds (2014–2020) – 22112-1300

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Rechten en Burgerschap Programma – 22112-1301

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Programma Justitie voor de periode 2014–2020 – 22112-1302

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening beheerplan haring ten westen van Schotland – 22112-1303

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Stroomlijningspakket richtlijnen voor producten – 22112-1304

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening en richtlijn op het terrein van accountancy – 22112-1305

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling ontwikkeling maritieme strategie voor de Atlantische Oceaan – 22112-1306

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening EU ondersteuning van ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije – 22112-1307

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling "stress tests" van kerncentrales in de Europese Unie – 22112-1308

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening verbod op ontvinnen van haaien – 22112-1309

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling en verordeningen Horizon 2020 – kaderprogramma voor onderzoek en innovatie – 22112-1310

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordeningen aanpassing bezoldiging en pensioenbijdrage personeel van de EU – 22112-1311

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling aardobservatie "Global Monitoring for Environment and Security (GMES)" (min ELI) – 22112-1312

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Financieringsvoorstel Europees Ontwikkelingsfonds (2014–2020) – 22112-1313

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Creatief Europa – 22112-1314

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel – 22112-1315

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksopdracht externe onderzoekscommissie Otapan – 22343-275

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

International Engagement Conference for South Sudan – 22831-73

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de Nederlandse onderhandelingspositie en naar de rol van de farmaceutische industrie bij de aanschaf van vaccins tegen de Mexicaanse griep – 22894-308

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenrapportage over wijkverpleegkundigen – 23235-94

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Oplossing voor ontvangstproblemen in Noord-Nederland – 24095-308

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Brinkman over de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente en de aanpak van voetbalvandalisme – 25232-59

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie project Fennek MRAT/AD – 26396-90

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 29 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het AO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – 26485-122

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Project Vervanging F-16 – 26488-279

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake archiefvisie – 26643-219

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Cyber Security – 26643-220

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (Kamerstuk 27428, nr. 206) – 27428-211

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahangprocedure o.g.v. artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen – 27659-118

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Pilots orgaandonatie – 28140-81

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schmallenbergvirus bij runderen – 28286-538

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 – 28286-539

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzamelbrief moties en toezeggingen dierhouderij – 28286-540

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van het uitfaseren van het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens – 28286-541

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar bedenktijd in het kader van verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel – 28638-71

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het tijdelijk verplaatsen van groepen ordeverstoorders en bestuurlijk ophouden – 28684-333

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking inzake de wetsvoorstellen Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31065) en het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28746), welke reeds zijn afgedaan bij de Tweede Kamer – 28746-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Burgemeestersvacature Gouda – 28750-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op twee rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over productierechten en omvang veestapel – 28973-87

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Huisartsenzorg – 29247-163

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Digitaal klachtenformulier – Rechtspraak – 29279-130

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gezinslocaties – 29344-85

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (29383, nr.185), m.b.t. de energiebalans van bodemenergiesystemen en motie-Van Veldhoven/Van der Werf (29383, nr.182), m.b.t. het energierendement – 29383-190

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van het voornemen tot goedkeuring van de wijziging van het accreditatiekader – 29388-20

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake actieplan "Ouderen in veilige handen" 2011 – 29389-33

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van het actieplan "Ouderen in veilige handen" – 29389-34

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Jansen c.s. (29453, nr. 213) inzake woningcorporatie Rentree – 29453-219

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisatie van de stand van zaken van de bestuurlijke situatie omtrent Beter Wonen in Noord-Holland – 29453-220

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Barcodering (of datamatrix) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – 29477-180

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek financiële positie veiligheidsregio's – 29517-56

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie brandweerenquêtes SP en VBV – 29517-57

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie Nederlandse bijdrage UNMISS – 29521-177

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling artikel 100-brief piraterijbestrijding – 29521-178

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de motie-Leijten om de middelen voor begeleiding te bestemmen in een doeluitkering in het Gemeentefonds – 29538-133

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen motie-Agema c.s. (29538, nr. 130) over de gegevensoverdracht – 29538-134

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Salariskorting politieaspiranten – 29628-286

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. verzoek van de Kamer tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 december n.a.v. het bericht in de Volkskrant over een tekort van 700 mln. in de ouderenpot van politie. De minister deelt mede dat de pensioenafspraak 2005 wordt opgenomen in de inzet voor een nieuw CAO voor de sector politie – 29628-287

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het antwoord op de rappelbrief van de stichting Gedupeerden Particuliere Erfpacht erfpachtcontracten SBB – 29659-78

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkeling canonkosten bij erfpacht – 29659-79

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Invoering NL-Alert – 29668-36

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De actuele ontwikkelingen rondom het Schmallenbergvirus – 29683-108

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken t.a.v. de maatregelen die zijn genomen inzake de import van stro uit Turkije – 29683-109

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op de dierziekte risico's in de paardenhouderij – 29683-110

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde rapportage van het Comité van Toezicht ILG – 29717-20

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Bontes om een brief over rondtrekkende Oost-Europese bendes, die hun werkterrein naar West Europa hebben verlegd – 29911-58

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Rapport CTIVD inzake de inzet van Sigint door de MIVD – 29924-74

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten Leren en Werken 2005–2011 – 30012-36

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelatingscode vmbo/havo van de VO-Raad – 30079-33

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens – 30111-55

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief inzake het budget vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing n.a.v. het amendement Van der Staaij en Van Toorenburg (33000-VI, nr. 28) – 30169-25

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Garanties Europa League 2013 – 30234-56

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling vanuit het ministerie van V & J geen ondersteuning te bieden in het Jeugdsportfonds en uiteenzetting van de rol van V & J bij het actieplan "Naar aanveiliger sportklimaat" – 30234-57

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kennismigratie – 30573-87

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

ADL-assistentie en pgb – 30597-240

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van VGN met betrekking tot de voorhang contracteerruimte AWBZ 2012 – 30597-241

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage zorgzwaartebekostiging – 30597-242

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Instelling van een landelijke commissie voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg – 30597-243

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "De toekomst van de stortsector: op weg naar 2030" zoals aangekondigd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) – 30872-81

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inwerkingtreding Wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren), (Stb. 2011, 567) en overleg sector – 30922-18

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. motie-Rouvoet (30950, nr. 29) inzake de hoge beveiligingskosten van joodse instellingen – 30950-38

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kinder- en Jeugd Trauma Centrum Haarlem – 31015-74

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding 9e halfjaarsrapportage (mei-oktober 2011) van de Belastingdienst – 31066-116

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending voortgangsrapportage Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars – 31083-42

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Consumentenrechten luchtvaart. Beëindiging van de geschillencommissie Luchtvaart per 1 januari 2012 – 31232-33

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Openstelling van de SDE+-regeling 2012 – 31239-127

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot adoptie – 31265-41

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie advies commissie Associate degree over aanpak definitieve invoering Associate-degreeprogramma's in het hbo – 31288-249

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Lucas c.s. inzake de internationale uitgaven (Kamerstuk 33000-VIII, nr. 55) – 31288-250

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie n.a.v. het advies van een review panel inzake het instellingsplan van de Open Universiteit 2011–2015 – 31288-251

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzelfstandiging pabo Thomas More – 31288-252

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie materiële bekostiging voortgezet onderwijs – 31289-111

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek "Engels in het basisonderwijs" van de Stichting Leerplanontwikkeling – 31293-128

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

PPON-rapport "Actief burgerschap en sociale integratie" – 31293-129

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financieel beeld funderend onderwijs 2010 – 31293-130

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de beleidsagenda openbaar onderwijs in het primair onderwijs – 31293-131

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van het ontwerp van het Besluit Markt en Overheid – 31354-41

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond de zeeverkeerscentrale Waddenzee – 31409-38

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de voortgangsrapportage van het programma SPEER over de periode 15 maart tot 15 september 2011 – 31460-25

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam, tweede helft 2011 – 31482-77

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ambtelijke kosten verband houdende met de ondersteuning van Kamerwerk, te weten de beantwoording van Kamervragen en de voorbereiding/ondersteuning van debatten – 31490-84

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit houdende wijziging van het Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs – 31497-86

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang in het platform Verduurzaming Voedsel – 31532-73

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken experiment regelarme instellingen – 31765-53

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders en verzoeken algemene commissie Jeugdzorg – 31839-162

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zakenbrief over de Stichting Zonnehuizen – 31839-165

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek en het rapport "Loverboys en hun slachtoffers" – 31839-166

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Pilotkader zorgtrajecten Jeugdzorgplus – 31839-167

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenbericht toezicht jeugdzorg plus – 31839-168

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenevaluatie Verantwoord Begroten – 31865-36

minister van Financiën, J.C. de Jager – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven – 31920-17

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording n.a.v. toezeggingen, gedaan tijdens het plenaire debat van 15 juni 2011, inzake de Drank- en Horecawet – 32022-83

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Doorrekening vitaliteitspakket door CPB – 32043-90

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vitaliteitssparen en werkbonus – 32043-91

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de ingediende amendementen en de motie inzake wetsvoorstel hervorming herziening ten voordele (32045) en wetsvoorstel herziening ten nadele (32044) – 32045-24

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzage in antecedenten van aspirant-huwelijkpartners – 32175-20

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding structuurvisie en de nota van antwoord en de bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk – 32308-7

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vastgestelde Raadsconclusies inzake de Europese agenda voor de integratie van derdelanders – 32317-97

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet koop onroerende zaken – 32320-2

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. het Algemeen Overleg Dierproeven 8 december 2011 – 32336-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

(Inter)nationaal Actieplan Dierproeven en Alternatieven – 32336-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2009–2010 (Richtlijn 2009/28/EG) – 32357-34

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ganzenbeheer in Nederland – 32372-84

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitoefening van de jacht in Nederland – 32372-85

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Update onderhandelingen Financieel Reglement EU-begroting – 32437-13

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Biotechnologie – 32472-14

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

A-punt Milieuraad (afwijzen Commissievoorstel EU-ambtenarensalarissen) – 32502-20

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht inzake het voornemen CAK BV om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan – 32543-18

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van een afschrift van de reactie van de minister van BZK op de brief van het CAOP over het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren – 32550-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding notitie "Hulp aan mensen in nood", waarin de staatssecretaris het Beleidskader van humanitaire hulp toelicht – 32605-64

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang over de oprichting van een kwaliteitsinstituut voor de zorg – 32620-36

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Bouwmeester over de mediaberichten over publicatie van een boek van een ex-werknemer van Holland Casino – 32636-5

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen – 32646-24

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de LTO aangaande het Natura 2000 beheerplan in het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck – 32670-29

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ecologische onderbouwing Natura 2000 gebieden – 32670-30

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Natuurherstel Westerschelde – 32670-31

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport commissie De Veer inzake integriteitszorg bij Defensie – 32678-16

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Kabinetsreactie op het rapport commissie integriteitszorg (De Veer) – 32678-17

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. het rapport van de CTIVD inzake de rol van de MIVD en de AIVD bij een evacuatiemissie in Libië (Kamerstuk 32709, nr. 8) – 32709-9

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de Europese Commissie n.a.v. het advies van de Tweede Kamer m.b.t. het richtlijnvoorstel voor een CCCTB – 32728-6

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De staatssecretaris zendt een aangepast voorstel huurprijsherziening ligplaatsen woonboten in rijkswateren, met daarin een gedifferentieerd tariefstelsel – 32730-6

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht defensielocaties – 32733-53

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De situatie in Papua – 32735-41

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht van de reactie op de motie van de leden Koopmans en Heijnen (32479, nr. 3) over het tweebestuurslagenprincipe – 32749-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bouwbesluit 2012: publicatie en inwerkingtreding – 32757-31

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO over verwerking en bescherming van persoonsgegevens dat op 17 november 2011 plaatsvond – 32761-15

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbericht "Congestiemanagement en Voorrang voor duurzaam" – 32774-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wettelijke status van de zogenaamde "elektronische sigaret" – 32793-10

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording toezeggingen tijdens het AO EHEC op 9 juni 2011 – 32801-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Risico-evaluatie verordening leveringszekerheid aardgas – 32806-7

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2011 – 33000-A-55

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 – 33000-B-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Raak over het lekken van belastingschulden van de ministers el Hakim en Jamaloodin van Curaçao – 33000-IV-49

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2011 – 33000-IV-50

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie over duurzame energie Caribisch Nederland – 33000-IV-51

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan het CPB inzake de actualisatie van het economisch beeld tot en met 2015 – 33000-IXB-8

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen Wet WOZ – 33000-IXB-9

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De situatie in Oman – 33000-V-125

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. het verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa – 33000-V-126

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. gewijzigd amendement 33000-V, nr. 122 van de leden Voordewind en Dikkers om de korting op het noodhulpbudget te verminderen met 20 mln. – 33000-V-127

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma 2012 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) – 33000-V-128

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Komst omstreden imam uit Marokko – 33000-V-129

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Draagmoederschap – 33000-VI-69

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement-Arib (33000 VI, nr. 56) over de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht – 33000-VI-70

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport evaluatie over de geregistreerde afwijkingen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) – 33000-VI-71

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2012 – 33000-VI-72

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag – 33000-VI-73

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho – 33000-VIII-155

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van schriftelijk overleg inzake de nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam – 33000-VIII-156

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs – 33000-VIII-157

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Internationale mobiliteit – 33000-VIII-158

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van der Ham c.s. over het museum Orientalis (33000 VIII, nr. 39) – 33000-VIII-159

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Motie-Lucas/De Rouwe over scholarships (32500-VIII, nr. 61) – 33000-VIII-160

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief tot één organisatie – 33000-VIII-161

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending brief over sourcing – 33000-X-60

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarplan 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied – 33000-X-61

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verlengen functieduur KMar – 33000-X-62

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen die na de begrotingsbehandeling van I&M zijn ingediend – 33000-XII-108

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieplan Stalbranden 2012–2016 – 33000-XIII-154

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie bijzondere aanpassing wettelijk minimumloon – 33000-XV-64

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake ouderenmishandeling 2010 – 33000-XVI-136

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement-Dijkstra (33000-XVI, nr. 102) over het behouden van het reiskilometerbudget voor Valysvervoer op de huidige reisafstand van 750 kilometer – 33000-XVI-142

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de amendementen van de leden Kooiman en Arib over het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) te Haarlem (33000-XVI, nr. 101) en van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ortega-Martijn over de aanpak kindermishandeling in Caribisch Nederland (33000-XVI, nr. 103) – 33000-XVI-143

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake de toezending van de reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman: Onverantwoorde zorg UMCG. Onverantwoord toezicht IGZ – 33000-XVI-144

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van de vraag van het lid Dijkstra gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg Sport inzake bloedcontroles in opdracht van de wereld-atletiekbond IAAF – 33000-XVI-145

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Investeringen in robotchirurgie door de verschillende ziekenhuizen en de weigering van de zorgverzekeraar om mee te betalen aan deze investering – 33000-XVI-146

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement van de leden Leijten en Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000-XVI, nr.130) – 33000-XVI-147

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Veilige toepassing medische technologie – 33000-XVI-148

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de ingediende moties tijdens het WGO inzake de Begrotingen 2012 van VWS en VenJ, de beleidsbrief "Geen kind buiten spel" en aanverwante zaken – 33000-XVI-149

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI, nr. 63) over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden – 33000-XVI-150

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

HGIS-Decemberbrief 2011 – 33002-5

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de Commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – 33042-5

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement-Van der Staaij/Dijkstra (33045, nr. 8) over het ontzien van huishoudens waarbij het zorggebruik voldoende is voor twee of meer tegemoetkomingen bij de inkomenstoets – 33045-9

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel inzake rapport verkenning implementatie Verdrag van Malta op de eilanden van Caribisch Nederland – 33053-2

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-V-4

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-VI-3

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond – 33136-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het initiële rapport van het Koninkrijk der Nederlanden aan het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (CRC) in Genève – 26150-110

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid "Val uit klimtoren Schaarsbergen" – 33000-X-63

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de Regeling veiling mobiele communicatie – 24095-309

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 6 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Inspectiejaarplan 2012 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en het themaonderzoek SSC en het doorlichtingsonderzoek van de FPK De Woenselse Poort – 24587-451

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 6 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Indiening Koninkrijksrapportage aan het VN-anti-foltercomité – 26150-111

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 3 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken op 7 en 8 december 2011 in Brussel – 28676-143

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 2 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het AO huwelijks- en echtscheidingsrecht over de fiscale aspecten van echtscheiding – 28867-26

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 2 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 29 september 2011 over huwelijks- en echtscheidingsrecht over de inningspraktijk van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) – 28867-27

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 6 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de recente ontwikkelingen van het Schmallenbergvirus – 29683-111

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus – 29683-112

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 5 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake het onder water zetten van diverse polders in Zuid-Holland – 30825-149

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag High Level Forum on Aid Effectiveness (HLF4) – 31250-96

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brief met betrekking tot recht op kinderopvangtoeslag in relatie tot ontvangen WW – 31322-165

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overgangsregeling bij de verhoging van de vrijstellingsgrens voor het aanbieden van beleggingsobjecten en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen – 32545-6

minister van Financiën, J.C. de Jager – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ambtseed – 33000-VII-110

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 4 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatievoorziening aan (gezinnen met) kinderen in de centrale opvang (naar aanleiding van motie nr. 19637, 1448) – 19637-1486

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport "Qatgebruik onder Somaliërs in Nederland" – 24077-268

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen – 26991-332

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het boek "Onze kinderen en alcohol", van de oprichters van de alcoholpoli – 27565-109

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet – 27565-110

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie m.b.t. uitvoering van de motie-Van Beek/Van Raak over gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard (28750, nr. 35) – 28750-44

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (29477, nr. 156) en motie-Dijkstra (29477, nr. 159) inzake het Geneesmiddelenbeleid m.b.t. de parallelexport en -import van medicijnen en de invloed daarvan op de Nederlandse markt – 29477-181

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhavingsstrategie van de overheid m.b.t. het legbatterijverbod voor legkippen per 1 januari 2012 en reactie van de staatssecretaris op de verschillende ingediende moties van de leden Van Dekken, Van Gerven, Ouwehand en Jacobi – 31923-26

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het evaluatierapport Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) over Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hulp aan Haïti 2010 – 32293-13

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 5 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Water voor Ontwikkeling – 32605-65

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 9 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de voortgang met betrekking tot de VN-missie in Libië – 32623-55

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Korte tijdelijke contracten, contracten voor onbepaalde tijd en langdurige tijdelijke contracten m.b.t. aanpassing van de ketenbepaling zoals eerder gemeld in de Bedrijfslevenbrief. Nadere explicatie n.a.v. het verzoek van het lid Van Hijum, gedaan in de Regeling van werkzaamheden d.d. 15 september 2011 als reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt – 32637-20

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 10 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van de VROM-Inspectie "Brandveiligheid van zorginstellingen" – 32757-32

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de OVSE-Ministeriële Raad van de OVSE op 6-7 december 2011 in Vilnius – 33000-V-131

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 9 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel aanbieding fiches alternatieve beslechting consumentengeschillen COM(2011) 793, COM(2011) 794 – 22112-1316

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gemeentelijke aanpak natte koeltorens in verband met legionellapreventie – 26442-53

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 11 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010" – 27625-254

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 11 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de uitslagen van de stemmingen in Provinciale Staten over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur – 30825-150

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen – 30872-82

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen van de reglementen bij de Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen; Genève, 20 maart 1958 – 30952-61

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de grondstoffennotitie – 32852-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomstvisie aangaande de Isla raffinaderij op Curaçao – 33000-IV-52

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Transportraad 12 december 2011 – 21501-33-356

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening betreffende een monitoring en rapportage systeem broeikasgassen en overige klimaatrelevante informatie – 22112-1317

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn alternatieve beslechting consumentengeschillen – 22112-1318

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening online beslechting consumentengeschillen – 22112-1319

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor 2014–2020 – 22112-1320

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake de implementatie en exploitatie Europese satelliet navigatie systemen – 22112-1321

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met besluit over de Strategische Innovatie Agenda van het EIT – 22112-1322

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking richtlijn 96/67/EG – 22112-1323

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens in de Europese Unie – 22112-1324

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op civiele luchthavens in de Europese Unie – 22112-1325

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening programma concurrentievermogen(MKB's) COSME 2014–2020 – 22112-1326

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling over de toekomst van de BTW – 22112-1327

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening wijzigingen Informatienet Lanbouwbedrijfboekhoudingen (ILB) – 22112-1328

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen – 22112-1329

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Europa in de wereld: verordeningen voor de instrumenten van extern beleid 2014–2020 – 22112-1330

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR) – 22112-1331

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst van het verpakkingendossier – 28694-89

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de recente storingen in matrixborden boven spits- en plusstroken – 29398-314

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportages "Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010" en "Continuïteitsoordelen en solvabiliteitsoordelen 2011" van het CFV – 29453-221

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus – 29683-113

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren (32144, nrs. 8 en 10) – 32144-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de uitspraak van de rechtbank n.a.v. het aangespannen kort geding door de FNV en enkele individuele kunstenaars inzake de afschaffing van de Wet werk en inkomen kunstenaars – 32701-20

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om informatie ten behoeve van het algemeen overleg over openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw – 32802-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het tijdstip van toezending van informatie uitvoering van de aangenomen motie-Van der Werf c.s. (Kamerstuk 32813, nr. 10) inzake de ondersteuning van pilotprojecten biobrandstoffen in derde landen gericht op een efficiëntere benutting van landbouwgrond – 32813-14

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht incidenten jaarwisseling 2011–2012 – 33000-VI-74

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie knelpunten LANZS inzake slachtofferrechten – 33000-VI-75

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak Gerechtshof Den Haag inzake mevrouw Albayrak – 33042-6

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de financiële problematiek rondom HSA en het voornemen tot gunning van het hoofdrailnet – 22026-345

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Heijnen en Van Raak en het verzoek van de cie BiZa over de benoeming van de nieuwe vicepresident van de Raad van State – 30585-29

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het tijdstip van toezending van informatie over de wijze waarop de motie-Leegte c.s. (Kamerstuk 32813, nr. 4), inzake de verhoging van de biobrandstoffen bijmengverplichting vanaf 1 januari 2012, zal worden uitgevoerd – 32813-15

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van reactie op de brief van de Gelderse Milieufederatie (min ELI) – 2011Z26702

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake Zorgpas onderzoek – 2011Z26713

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van een brief m.b.t. toepassing van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen – 2011Z27078

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 21 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Faillissement Zalco – 2011Z27183

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan samenwerkingsverband Kampen e.o. over regio-indeling passend onderwijs – 2011Z27276

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan samenwerkingsverband Berkelland over regio-indeling passend onderwijs – 2011Z27290

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Stichting.Onderwijsklachten.nl – 2011Z27324

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken in het dossier maatschappelijk beleggen – 2011Z27383

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Woningnieuwbouw in Volkel (gemeente Uden) – 2011Z27454

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van brief aan gemeente Lansingerland over vervolgaanpak geluid HSL-Zuid – 2011Z27460

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift brief aan ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum over het continueren in 2012 van de beschikbaarheidsbijdrage voor spoedeisende hulp – 2011Z27526

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de provincie Zeeland inzake ambulance op de kop van Walcheren – 2011Z27582

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren (LVB) over de Donorvereniging Nederland (DVNL) – 2011Z27618

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op het burgerinitiatief van het Platform AOW omhoog! – 2011Z26478

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op de brief van de ANBO en meerdere organisaties met betrekking tot de decentralisatie van Valys – 2011Z26636

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 19 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de gemeenten Baarle-Nassau en Stad Hoogstraten inzake de grensproblematiek omtrent acute huisartsenzorg – 2011Z26831

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. het invullen van Duitse belastingformulieren – 2011Z27060

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 21 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Extra Verzamelbrief van december 2011 aan de gemeenten, waarin deze nader worden geïnformeerd over de aanscherping van de Wet werk en bijstand en het afschaffen van de WWIK – 2011Z27479

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 23 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om toestemming voor deelname aan gesprek over eindrapport commissie Deetman – 2012Z00239

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op vragen van de Stichting "Alert en Zorgzaam" en "Comité van Waakzaamheid" m.b.t. de Handleiding Opgraven en Ruimen – 2012Z00277

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 12 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van twee brieven inzake betalingsproblemen van een vennootschap – 2012Z00331

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 13 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid – 2012Z00315

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Deelname genodigden rondetafelgesprek vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast – 2012Z00401

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties:

 • - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33131);

b. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken:

 • - Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) (33129);

 • - Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33137);

 • - Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland (33138);

c. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

 • - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) (33126);

d. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

 • - Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels (33125);

 • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207) (33132);

 • - Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (33134) (R1972);

 • - Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135);

e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s. (33133);

f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (33127).

Naar boven