32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 232 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S.

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat passend toewijzen helpt om te voorkomen dat huishoudens een onevenredig groot deel van hun inkomen aan wonen moeten besteden;

overwegende dat dit niet tot gevolg mag hebben dat huishoudens met lage inkomens met een ondersteuningsbehoefte worden uitgesloten van aangepaste of geclusterde woningen en daardoor gedwongen worden te kiezen voor instituutszorg;

verzoekt de regering, met de woningcorporaties afspraken te maken dat voor huishoudens met lage inkomens maatwerkhuren in rekening zullen worden gebracht voor aangepaste of geclusterde woningen;

verzoekt de regering voorts, bij de begroting voor 2017 te bezien of de woningcorporaties tegemoetgekomen kunnen worden door het percentage extra huurtoeslag voor huur boven de aftoppingsgrens voor mensen met een beperking te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Otwin van Dijk

Ronnes

Naar boven