Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 54, item 19

19 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende voorstellen van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) – 33544

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 februari 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) – 33548

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 februari 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de Regeling langdurig verblijvende kinderen – 19637-1603

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Medisch onderzoek voor terugkeergesprek – 19637-1604

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport over de verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland – 19637-1605

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse zaken d.d. 18 februari 2013 – 21501-02-1220

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 4 februari 2013 – 21501-02-1221

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2013 – 21501-02-1222

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 te Brussel – 21501-07-1009

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Europese Raad van 7 en 8 februari a.s. te Brussel – 21501-20-751

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie van het kabinet op het verzoek van het lid Madlener om meer informatie over EU-ambtenarensalarissen – 21501-20-752

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 6 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding verslag van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 – 21501-20-753

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag aan van de formele EU Gezondheidsraad van 7 december 2012 – 21501-31-303

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad Dublin (Ierland) 4-5 maart 2013 – 21501-31-304

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel van de Europese Commissie voor communautaire actie n.a.v. de EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden – 21501-32-693

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad van 11 maart 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu – 21501-33-407

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 15 februari 2013 – 21501-34-201

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2012 – 22054-209

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 – 22054-210

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet slotconferentie VN-Wapenhandelsverdrag – 22054-211

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitnodiging Kamerleden aan de onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag – 22054-212

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling eHealth Actie Plan 2012–2020, Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw – 22112-1565

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening melding voorvallen burgerluchtvaart – 22112-1566

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling over de stand van de douane-unie – 22112-1567

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Besluit Solidariteitsclausule – 22112-1568

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening einde-afval-criteria koperschroot – 22112-1569

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling over douanerisico beheer en beveiliging van de Toeleveringsketen – 22112-1570

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Ondernemerschap 2020 – 22112-1571

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg in het kader van de verordening inzake het Statuut en de financiering van Europese politieke partijen – 22112-1572

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oplossing Dubbel Opstaptarief op het spoor – 23645-523

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Coöperatie- en Verificatiemechanisme-rapport Roemenië – 23987-128

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugbetaling voorschot Havenbedrijf Rotterdam aan het Rijk – 24691-118

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie ten behoeve van hoofdlijnendebat studiefinanciering 13 februari – 24724-105

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen van de recente ontwikkelingen rond de stichting Holland Financial Centre (HFC) – 25087-45

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz – 25424-196

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Standpunt beroepsgroepen inzake demedicalisering jeugd – 25424-197

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken m.b.t. uitvoering van de motie van het lid Van den Besselaar c.s. (32500-XV nr. 90) inzake de bureaus Belgische en Duitse zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – 26448-486

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschaffen uitzonderingen musici en artiesten in de werknemersverzekeringen – 26448-487

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen antwoorden inzake het SEO-rapport over de industriële en werkgelegenheidsconsequenties van diverse F-35 scenario's – 26488-310

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de uitstapkosten Joint Strike Fighter – 26488-311

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de eerste i-NUPdate krant – 26643-266

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding afschrift van de brief aan Actal inzake Minder regeldruk in de hygiënecodes – 26991-338

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Laatste stand van zaken met betrekking tot het aantreffen van paarden-DNA in rundvlees – 26991-339

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking Regeerakkoord voor versterking kenniseconomie – 27406-198

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Stuurgroep Gedragscode Licenties en Uitvoering motie Koopmans (Kamerstuk 32627, nr. 5) inzake veredelingsvrijstelling in het octrooirecht – 27428-242

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de verbetertrajecten bij het Ctgb – 27858-142

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding herziene versie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 – 28165-145

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichtgeving betreffende de veroordeling van een rashondenfokker tot een boete wegens erfelijke aandoeningen – 28286-620

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling – 28345-125

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding van het Programma gecombineerde Luchtwassers – 28385-215

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de informele NAVO-ministeriële te Brussel van 21 en 22 februari 2013 – 28676-173

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken uitrol slimme meters – 29023-140

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over mogelijke ontslagen in de Amsterdamse thuiszorg – 29282-174

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding notitie Actualiteit WLO scenario's en eindrapport 'Tunnels en luchtkwaliteit – 29296-28

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie n.a.v. het verslag van het schriftelijke overleg inzake het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 en intrekking van het huidige het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 – 29383-209

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kosten van de tbs-klinieken – 29452-158

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorgehangen ontwerpregeling van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen – 29477-227

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toepassing van het bestuurlijk toezicht bij gemeenten in het kader van de Wmo – 29538-142

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2013 tot en met 2017 – 29665-184

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van een stand-van-zakenbrief te zenden inzake Europsyche – 29689-423

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding definitieve versie Visie, ambitie en doelen Lange Termijn Spooragenda – 29984-384

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Railmap ERTMS versie 1.0 – 29984-385

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie De Graaf over de maatregelen na aanleiding van de casus van het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over ProRail – 29984-386

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsvoornemen met betrekking tot het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur vanaf 1 januari 2015 – 29984-387

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording resterende vragen uit het algemeen overleg zee- en binnenvaart op 6 februari 2013 en bevestiging toezegging over vervolgonderzoek naar de markttransparantie in het goederenvervoer over de binnenwateren – 30523-75

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vierde voortgangsrapportage INDiGO – 30573-114

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Administratief Akkoord tussen de Nederlandse Minister voor Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en de Afdeling Economische Betrekkingen van het Ministerie van Financiën van de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Char Development and Settlement Project IV (CDSP IV)"; Dhaka, 4 januari 2012 – 30952-96

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notawisseling verlenging van het verdrag met de VS inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba – 30952-97

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) – 30952-98

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de bijlagen I en III tot en met IX en de toevoeging van de nieuwe bijlagen X en XI bij het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau; Genève 4 mei 2012 – 30952-99

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen ATCM XXXV-1 t/m ATCM XXXV-11 van 2012 bij het Verdrag inzake Antarctica – 30952-100

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangenomen wijzigingen van de Bijlagen en Codes bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (Trb. 2012, 141) – 30952-101

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsvisie ANPR (geautomatiseerde kentekenherkenning, voertuigherkenning of nummerplaatherkenning) – 31051-11

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel (Kamerstuk 31125, nr. 15) – 31125-16

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 6 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs – 31288-325

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervallen woonplaatsvereiste in collegegeldbepaling hoger onderwijs – 31288-326

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs – 31293-158

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending rapport audit verkeersmodellen op het gebied van verkeer en vervoer – 31305-203

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwaliteit, toezicht, handhaving kinderopvang: voortgang lopende kwaliteitsagenda en accenten richting de toekomst – 31322-200

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 – 31412-49

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang verlaging zout en verzadigd vet in levensmiddelen – 31532-95

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming – 31571-25

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief – 31585-12

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (31839, nr. 255) – 31839-267

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger – 31862-19

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Klaver om een reactie op het Global Shadow Banking Monitoring Report 2012 van de Financial Stability Board (FSB) – 32013-29

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 6 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) – 32127-168

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de contouren overbruggingsregeling (AOW) – 32163-23

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp inzake vervolg Naardermeer – 32280-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortzetting maatregelen vernieuwing grensbeheer – 32317-156

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kaderwet Veteranen – 32538-6

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarrekeningen 2012 van ziekenhuizen – 32620-79

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten – 32645-45

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Implementatie Natura 2000 – 32670-68

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beheer bij Defensie – 32733-116

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie – 32733-117

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over de "ranglijst christenvervolging" van Open Doors – 32735-74

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 1 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming – 32761-46

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Agenda integratie – 32824-7

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herintroductie van omroepbijdragen – 32827-46

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afspraken woningmarkt – 32847-42

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak onderzoek onderbouwing ammoniakemissiefactoren – 33037-43

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie onderzoeksrapporten IGZ – 33149-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel – 33151-10

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Omtzigt (nr. 7) over het verzoek aan de Europese Commissie om te blijven rapporteren over rechtstatelijke ontwikkelingen – 33183-(R1975)-9

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de tweede nota van wijziging en advies van de Raad van State en nader rapport op de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel – 33219-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openstaande vragen wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede inkomenscategorie – 33330-57

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds – 33400-A-48

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33400-IX, nr. 11) – 33400-IX-12

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Huidige stand van zaken en reactie op een feitelijk stappenplan met betrekking tot de ISB van Buitenlandse Zaken en het overbrengen van de begrotingsposten ontwikkelingssamenwerking naar de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – 33400-V-112

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisering Code Interbestuurlijke Verhoudingen – 33400-VII-57

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 12 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (33000 VII-74) – 33400-VII-58

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd – 33400-VII-59

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie pakketvergelijking – 33400-X-61

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Klever en Jan Vos over een publicatieplicht voor pomphouders (33400-XIII, nr.120) – 33400-XIII-134

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken m.b.t. de sportdossiers – 33400-XVI-135

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Venrooy en Agema inzake een meldplicht ouderenmishandeling en een reactie op verzoek commissie over de opvang van behandeling van specifieke groepen en een reactie op moties inzake huwelijksdwang – 33400-XVI-136

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden inzake voortgangsrapportage najaar 2012 "geweld in afhankelijkheidsrelaties" – 33400-XVI-137

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiscale toezegging rode diesel – 33402-50

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport "Niet onwettig, wel onwenselijk" van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis – 33495-6

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie inreisverbod – 33512-5

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending stukken naar aanleiding van gedane toezeggingen in Algemeen Overleg gaswinning Groningen – 33529-2

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over gaswinning Groningen-veld – 33529-17

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd) – 33545-1

minister-president, M. (Mark) Rutte – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek commissie BUZA inzake het beleid ten aanzien van België/Vlaanderen – 33550-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Europese Unie 2013 getiteld: Bruggen slaan in Europa – 33551-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Over leven na de moord – 33552-1

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt om nadere informatie omtrent het Meerjarig Financieel Kader (MFK)-akkoord dat tijdens de Europese Raad (ER) van 8 februari 2013 – 21501-20-754

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding KNAW-advies Witte Vlekken – 27406-199

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behoeftestelling voor de vervanging van ondersteunende kleinkaliberwapens – 27830-108

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 25 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangeboden petitie en op diverse aangenomen moties over het ganzenbeleid – 28286-621

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomstig beheer railgoederenvervoer Nederland: nieuwe opdracht Keyrail – 29984-388

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 20 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op het NPCF rapport over de meldactie Zuinig met langdurige zorg – 30597-285

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 22 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen – 31293-159

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 19 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskader vervreemding monumentaal vastgoed in rijksbezit – 31490-105

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 21 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording van het verslag schriftelijk overleg inzake het beheer van privégelden van cliënten – 31839-268

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 22 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op advies van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling over etnische categorisering – 32824-8

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 21 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Visie op slachtoffers van criminaliteit – 33552-2

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter – 26488-312

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v. EU-voorstellen verordening marktopening binnenlands passagiersvervoer per spoor COM (2013) 28 en richtlijn gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29 – 33546-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig

Verslag van een conferentie van voorzitters van commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid van parlementen van Europese Unie – 33547-1

voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.I. van der Burg – 14 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; Luxemburg, 15 oktober 2012 – 33543-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 7 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (33541).