Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VII nr. 57

33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2013

In het overhedenoverleg d.d. 28 januari jl. hebben het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geactualiseerd en herbevestigd.

De Code bevat spelregels ten aanzien van de omgangsvormen tussen de medeoverheden en werd voor het eerst in 2005 afgesloten tussen Rijk, IPO en VNG. De omgangsvormen werden in de bestuursafspraken 2011–2015 herbevestigd, waarbij ook de Unie van Waterschappen toetrad.

Bij zowel de koepels als het Rijk leefde de wens de Code te actualiseren opnieuw te bevestigen als zelfstandig document. De belangrijkste wijziging betreft het artikel over Europa (artikel 9).

Bijgevoegd treft u aan de integrale tekst van de geactualiseerde en herbevestigde Code1.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer