33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2013

Op 24 januari 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Klever (PVV) en Jan Vos (PvdA) over de benzinemarkt.1 In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken op welke wijze tegen zo laag mogelijke administratieve lasten pomphouders kunnen worden verplicht om informatie over hun benzineprijzen gratis beschikbaar te stellen, en een dergelijke publicatieplicht voor 1 januari 2014 in te voeren. Het lid Klever heeft mij voorts gevraagd om een reactie op de manier waarop ik met de motie zal omgaan. Met deze brief kom ik aan dit verzoek tegemoet.

Naar aanleiding van de motie zal ik een extern onderzoeksbureau vragen onderzoek te doen naar verschillende varianten van een publicatieplicht voor pomphouders. Daarbij zal ik de onderzoekers vragen om expliciet aandacht te besteden aan de administratieve lasten voor pomphouders. Om een publicatieplicht ook effectief te laten zijn, is het van belang dat de door pomphouders gepubliceerde prijzen juist zijn. In het onderzoek zal daarom ook aandacht worden besteed aan de handhaafbaarheid en bijbehorende kosten van een publicatieplicht. Ik streef ernaar uw Kamer voor 1 juli 2013 te informeren over de onderzoeksresultaten en vervolgstappen.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XIII, nr. 120.

Naar boven