29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

Nr. 209 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2013

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in haar brief van 20 december vragen gesteld naar aanleiding van mijn brief d.d. 11 december 2012 over het ontwerpbesluit LPG tankstations milieubeheer 2013 (Kamerstuk 29 383, nr. 207).

De leden van de commissie vragen naar de gevolgen van het vanwege internationale regelgeving niet juridisch kunnen verankeren van aanvullende constructie-eisen (i.c. hittewerende bekleding) aan LPG tankwagens voor het ontwerpbesluit en de verdere behandeling ervan in de Kamer.

Ik kan u hierover meedelen dat het ontwerpbesluit in de huidige vorm geen doorgang kan vinden, aangezien het voorschift van hittewerende bekleding het belangrijkste onderdeel van het ontwerpbesluit vormt. Ik zal daarom het ontwerpbesluit intrekken.

Dit heeft tot gevolg dat de bestaande grotere afstanden van LPG tankstations tot kwetsbare objecten zoals woningen worden gehandhaafd. Zelfs zonder hittewerende bekleding zijn daarmee bij de meeste LPG stations de risico’s tot een aanvaarbaar minimum beperkt. Voor het beperkt aantal bestaande LPG tankstations die nu niet aan de grotere afstanden kunnen voldoen wordt een oplossing voorbereid via bestaande milieuregelgeving of anderszins, rekening houdend met het feit dat in de praktijk de Nederlandse LPG tankwagens al zijn voorzien van hittewerende bekleding. Hiermee wordt een onnodige sanering voorkomen. In de praktijk voldoen dus nagenoeg alle LPG-tankstations aan de veiligheidsnormen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven