32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR C.S.

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders via de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken gaat beëindigen, als onderdeel van de invulling van de taakstelling op het SZW-domein;

overwegende, dat grensarbeiders te maken hebben met een aantal gecompliceerde sociale zekerheidssystemen, zoals van het woonland, van het werkland en vanwege de Europese verordening 883/2004;

overwegende, dat persoonlijke expertise, deskundigheid en dienstverlening in deze complexe situaties niet kunnen worden vervangen door digitale dienstverlening;

van mening, dat het gaat om een zeer gering bedrag op de gehele taakstelling van SZW om deze bureaus open te houden;

verzoekt de regering de gelden die beschikbaar komen als gevolg van het aansluiten van SZW-diensten op mijnoverheid.nl, te besteden aan het in stand houden van de Bureaus voor Belgische en Duitse zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Ortega-Martijn

Vermeij

Naar boven