Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332733 nr. 117

32 733 Beleidsbrief Defensie

Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2013

Zoals toegezegd tijdens het planningsgesprek van 24 januari jl. stuur ik u hierbij het overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Overzicht van periodieke rapportages, rapporten en verslagen Defensie

Als uitgangspunt geldt dat Defensie rapportages en verslagen zoveel mogelijk verstuurt op twee momenten: Prinsjesdag in september en verantwoordingsdag in mei.

Begroting

In de afgelopen jaren zijn toezeggingen gedaan om in de begroting op een aantal onderwerpen specifiek in te gaan. Zo wordt in de begroting een grafiek opgenomen over het verloop van de investeringsquote. In begroting en jaarverslag wordt ingegaan op de Defensie Industrie Strategie. In begroting en jaarverslag wordt door middel van concrete personeelscijfers gerapporteerd over het voorgenomen beleid, de concrete kwantitatieve doelstellingen en de hierbij ingezette middelen. Ook wordt de onderuitputting voor personeel opgenomen.

Verslagen en nota’s Verantwoordingsdag

In mei ontvangt de Kamer diverse verslagen:

  • Het jaarverslag Defensie over het voorgaande begrotingsjaar, waarin onder meer wordt stilgestaan bij integriteit en nationale inzet;

  • De Veteranennota over het veteranenbeleid, waarin onder andere aandacht wordt gegeven aan nazorg en veteranen uit Afghanistan;

  • Het jaarverslag van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg;

  • Het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht;

  • Het jaarverslag van de Kustwacht Caribisch gebied;

  • De tussentijdse evaluatie van kleine missies. Hierin zal vanaf 2013 ook aandacht worden besteed aan de VPD-inzet.

Rapportage voortgang uitvoering maatregelen uit de beleidsbrief 2011

Bij de begroting en het jaarverslag wordt gerapporteerd over de reorganisatie en het op orde brengen van de krijgsmacht. Bij de begrotingsbehandeling is afgesproken dat de Kamer wordt geïnformeerd als zich knelpunten in de inzetbaarheid voordoen. In februari 2013 ontvangt de Kamer een brief over de herijking van het beheer, de bedrijfsvoering en het bestuur, met een voorstel voor toekomstige rapportage.

Vanaf 2013 wordt ieder half jaar, bij de begroting en het jaarverslag, met een brief gerapporteerd over de uitvoering van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de besparingen die op dit terrein zijn behaald.

Defensie Materieel Proces

Met de begroting wordt het Materieel Projecten Overzicht (MPO) naar de Kamer gestuurd. Hierin worden strategische en politiek gevoelige (materieel) projecten boven de € 25 miljoen beschreven. Het MPO bevat ook informatie over de afstoting van overtollige wapens en wapensystemen. Middelen voor ICT, reguliere bedrijfsvoering en infrastructuur worden niet tot strategisch materieel gerekend; daarover wordt de Kamer geïnformeerd met de begroting.

De Kamer ontvangt in het kader van het DMP-proces brieven over de behoeftestelling (A-fase), de voorstudie (B-fase), de studie (C-fase), en de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van projecten. Bij vastgoedprojecten ontvangt de Kamer de A-brief met de behoeftestelling.

Voor DMP-projecten met een financiële omvang van € 250 miljoen of meer volgt een evaluatiebrief (E-fase). Alleen wanneer operationele belangen in het geding zijn of sprake is van commercieel vertrouwelijke informatie, verstrekt Defensie informatie op vertrouwelijke basis. Als er belangrijke tussentijdse ontwikkelingen zijn, zoals wijzigingen van de behoeftestelling of overschrijdingen boven de € 25 miljoen, informeert Defensie de Kamer hierover.

Materieelprojecten

Over een aantal materieelprojecten wordt periodiek gerapporteerd:

  • NH-90: Elk najaar ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage NH-90.

  • Jaarrapportage pantservoertuigen: Voor 1 april ontvangt de Kamer jaarlijks een rapportage over de CV-90 en de Boxer.

  • Vervanging F-16: Jaarlijks ontvangt de Kamer een rapportage over het project Vervanging F-16. De datum van 1 juni is gekozen zodat het Selected Acquisition Report (SAR-rapport) bij de opstelling kan worden betrokken. De jaarrapportage bevat een overzicht van alle op dat moment bekende rapporten over de F-35, met een korte inhoudelijke reactie. Over belangrijke ontwikkelingen in het project wordt de Kamer tussentijds geïnformeerd.

Project SPEER

Halfjaarlijks ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage SPEER. Met de Kamer is afgesproken dat in 2013 de eerste rapportage in februari zal worden verzonden en de tweede in augustus.

Sourcing

In oktober wordt de jaarlijkse voortgangsrapportage verzonden over de sourcingprojecten.

Personeel

Halfjaarlijks ontvangt de Kamer de Personeelsrapportage, waarin onder andere een passage wordt opgenomen over het reservistenbeleid.

Jaarverslag MIVD

Het jaarverslag van de MIVD moet wettelijk uiterlijk 1 mei aan de Kamer zijn aangeboden. Het bevat ook een beoordeling van de samenwerking met de AIVD in het afgelopen jaar.

Afghanistan

Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage van de geïntegreerde politietrainingsmissie naar de Kamer gestuurd. Over elk kalenderjaar wordt een tussentijdse evaluatie op verantwoordingsdag naar de Kamer gestuurd. Dit jaar zal de tussentijdse evaluatie over 2011–2012 in februari aan de Kamer worden gestuurd.

Piraterij

Ieder kwartaal wordt een voortgangsrapportage Vessel Patrol Detachments naar de Kamer gestuurd. Na afloop van missies in het kader van Ocean Shield en Atalanta wordt binnen een half jaar na inzet een eindevaluatie verstuurd.

Eindevaluaties

Na beëindiging van de Nederlandse inzet bij artikel 100-missies wordt conform het Toetsingskader binnen een half jaar een eindevaluatie naar de Kamer gestuurd. Vijf jaar na beëindiging van artikel 100-missies wordt een evaluatie uitgevoerd.

Ministeriële bijeenkomsten

Voor zowel de Navo als de EU zijn er jaarlijks vier ministeriële bijeenkomsten (twee informele en twee «formele»). Een week voorafgaand aan het overleg met de Kamer wordt de geannoteerde agenda gestuurd. Na de ministeriële bijeenkomst ontvangt de Kamer een verslag van het overleg.