31 412 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2013

Hierbij deel ik u mede dat de Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 op 15 maart 2013 in werking zal treden. De voor de inwerkingtreding van deze wet benodigde besluiten en de bijbehorende uitvoeringsregelingen worden op 15 februari 2013 in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerd.

Dit is in lijn met de wens tot snelle inwerkingtreding zoals verwoord in de door uw Kamer aangenomen motie van het lid Mulder (CDA) (Kamerstukken II 33 400 XIII, nr. 46).

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven