Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-02 nr. 1221

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2013

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 4 februari 2013.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 4 februari 2013

Voorbereiding Europese Raad (ER) d.d. 7–8 februari 2013

MFK

Tijdens de lunch kregen de leden van de RAZ de mogelijkheid om met ER-voorzitter Van Rompuy van gedachten te wisselen over het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU. De heer van Rompuy ging daarbij kort in op de logistiek van de aanstaande ER. Zo kondigde hij aan dat de nieuwe onderhandelingsbox pas tijdens de ER zal verschijnen en dat hij deze dan zal toelichten.

In de daarop volgende interventies uitten de meeste lidstaten in lijn met hun eerdere standpunten hun ontevredenheid over de onderhandelingsbox van november jl. Nederland drong aan op een verdere verlaging van het voorstel van november met een additionele 30 miljard euro. Daarbij moet Horizon 2020 (onderzoek en innovatie) zoveel mogelijk worden ontzien. Ook drong Nederland aan op behoud van de huidige korting en het handhaven van het huidige niveau van perceptiekostenvergoeding.

In zijn afsluitende woorden onder dit punt benadrukte Van Rompuy het belang van overeenstemming met alle 27 lidstaten. Wanneer een akkoord in de Raad is bereikt, zal het Ierse voorzitterschap overeenstemming met het Europees Parlement moeten zien te bewerkstelligen.

Handel

In de discussie over handel namen vrijwel alle lidstaten het woord. Een aantal van hen meende dat in de discussie over handelsliberalisatie te veel de nadruk ligt op verdere handelsliberalisering. Daarbij is onvoldoende aandacht voor «reciprociteit» in de handelsrelaties met derde landen en de noodzaak bepaalde sectoren waar nodig te kunnen afschermen, aldus deze lidstaten. Andere lidstaten, waaronder Nederland, onderstreepten juist het belang van verdere handelsliberalisering voor het hervinden van economische groei. Voorkomen moet worden dat de ER in dit opzicht een onduidelijk signaal afgeeft.

Wat betreft de handelsrelaties met de VS wees de aanwezige Commissaris Maroš Šefčovič erop dat Handelscommissaris De Gucht een bezoek aan Washington brengt op 5 februari. Commissaris De Gucht zal dan in Washington spreken over de verdieping van de EU-VS handelsrelaties, inclusief de mogelijke start van onderhandelingen over een Trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord. Zoals bekend blijft Nederland een warm voorstander van een dergelijk akkoord en is de Nederlandse inzet erop gericht de ER een positief signaal te laten afgeven op dit punt.

Zuidelijke buurlanden

De RAZ besprak kort het agendapunt Arabische regio. De ministers spraken over de effectiviteit van de huidige EU-benadering ten aanzien van de regio, waarbij het belang van lange termijn betrokkenheid bij de regio werd benadrukt. Ook werden de noodzaak van democratische principes en het respect voor fundamentele rechten onderstreept. De EU kan hierin een rol spelen door het stellen van heldere voorwaarden op het gebied van mensenrechten, democratisering en goed bestuur, aan hulp en samenwerking. Nederland pleitte voor duidelijke toepassing van het conditionaliteitsprincipe als uitgangspunt voor EU-steun.

Mali

Ook het agendapunt Mali werd kort aangesneden. Een aantal lidstaten maakte van de gelegenheid gebruik Frankrijk te feliciteren met de inspanningen en het getoonde leiderschap in Mali. In de concluderende opmerkingen legde het voorzitterschap nadruk op steun voor de Franse interventie, de bereidheid van de EU humanitaire steun te bieden en de verantwoordelijkheid van de Malinese regering op het gebied van democratisering en governance. Verwezen wordt naar het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 31 januari jl., waar uitgebreider werd gesproken over de situatie Mali.

Iers voorzitterschapsprogramma

Ierland, dat sinds 1 januari jl. het roulerend voorzitterschap van Cyprus heeft overgenomen, presenteerde het voorzitterschapsprogramma voor het komende half jaar. Het programma draagt de titel «For Stability, Jobs and Growth» en is primair gericht op het bestrijden van de economische crisis. Versterking van de Economische Monetaire Unie (EMU) en de stapsgewijze uitwerking van een Bankenunie vormen hiervoor een zeer belangrijke randvoorwaarde, aldus het voorzitterschap. Daarnaast is verbetering van de interne markt broodnodig om economische groei en banen te genereren. In dit verband zal het voorzitterschap zich inspannen om zo veel mogelijk voortgang te boeken ten aanzien van concrete voorstellen die al onder de Single Market Act (SMA) I zijn uitgebracht en hoopt het een begin te kunnen maken met behandeling van de voorstellen onder Single Market Act II. Het Iers voorzitterschap benadrukt de belangrijke rol die het Europese Midden- en Kleinbedrijf speelt bij de creatie van banen en het aanzwengelen van groei – daarom ook dat Ierland speciale aandacht aan het MKB schenkt in diens voorzitterschapsprogramma. Ook handel is volgens Ierland een essentieel instrument voor groei, en het zal de komende zes maanden dan ook de nodige aandacht aan de internationale vrijhandels-agenda besteden.

Naast de economische onderwerpen, noemde het voorzitterschap een aantal andere prioriteiten. Zo is het jaar 2013 het «Europees jaar van de Burger». Het Ierse voorzitterschap streeft er in dit verband naar burgers nadrukkelijker te engageren en daarbij het belang van legitimiteit van Europese besluitvorming te zullen onderstrepen. Ook zal het voorzitterschap het komende halfjaar aandacht besteden aan het uitbreidingsdossier.

Commissaris Šefčovič gaf aan de prioriteiten van het voorzitterschap te steunen en zich in te zullen spannen om de doelstellingen ten aanzien van stabiliteit, groei en banen te helpen verwezenlijken. De Commissaris benadrukte in dit verband met name het belang van een akkoord op en verdere uitwerking van het Meerjarig Financieel Kader, verdere versterking van de EMU en het de snelle afronding respectievelijk uitwerking van SMA I & II.

De inkomende voorzitterschappen Litouwen en Griekenland, die gezamenlijk met Ierland het trio-voorzitterschap vormen, spraken hun steun uit voor het voorzitterschap.

Zoals uw Kamer reeds gemeld in de geannoteerde agenda voor deze RAZ-bijeenkomst (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1215) is het kabinet positief over het programma van het Ierse voorzitterschap. Het kabinet is met name ingenomen met het feit dat prioriteitstelling van de Ieren duidelijk ligt op effectieve aanpak van de economische crisis en het creëren van banen en groei.

Het voorzitterschap concludeerde dat de Raad het programma kon bekrachtigen.

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 14–15 maart 2013

De RAZ sprak over de geannoteerde agenda voor de ER van 14–15 maart 2013. Het voorzitterschap liep de geannoteerde agenda langs, zoals gecirculeerd door ER-voorzitter Van Rompuy. Op de agenda staan vooralsnog twee onderwerpen: Europees Semester en strategische partners van de Unie. Het voorzitterschap is voornemens in de discussie over het Europees Semester stevig accent te leggen op werkgelegenheid – daar ligt momenteel een van de grootste zorgen van de Europese burger. Wat betreft het agendapunt strategische partners, zal het zwaartepunt op de relaties van de Unie met Rusland liggen.

Commissaris Šefčovič acht de discussie tijdens de maart-ER cruciaal met het oog op het nader vormgeven van het Europees Semester 2013. Hij wees in dit verband op de warme aandacht die nationale parlementen voor dit onderwerp koesteren, zoals blijkt in COSAC-verband en is gebleken tijdens de interparlementaire week.

Het voorzitterschap concludeerde dat de Raad nota nam van de geannoteerde agenda van ER-voorzitter Van Rompuy en de opmerkingen daarbij van de Commissie.