Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 20 april 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 april

14.00 uur

Woensdag 25 april

10.15 uur

Donderdag 26 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 086

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

33 086 (bijgewerkt t/m amendement nr. 45)

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar amendementen op stuk nummers 27 en 32 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Dibi (43,I)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– amendement Van Klaveren (13)

– onderdeel E

– amendement Van Klaveren (14)

– amendement Dibi (20)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn/Karabulut (45)

– amendement Van Klaveren (15)

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– amendement Karabulut (31) (invoegen onderdelen Ha t/m Hd)

– onderdeel I

– amendement Dibi (18,I)

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Dibi (43,II)

– amendement Dibi (22)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (44,I)

– amendement Karabulut (29,II)

N.B. Indien zowel amendement 44 als 29 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, waarbij het in te voegen onderdeel komt te luiden:

1a. In het vierde lid komt onderdeel c te luiden:

c. het niet betalen van rente over het bedrag van de lening door de houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000.

– amendement Van Dam (17)

– gewijzigd amendement Dibi c.s. (41)

N.B. Indien twee of meer van de amendementen 29, 17 en 41 worden aangenomen, komt de tweede wijzigingsopdracht van onderdeel K te luiden «2. Het vijfde lid wordt vervangen door:» waarna de in de amendementen voorgestelde leden worden ingevoegd.

– onderdeel K

– amendement Karabulut (29,III)

– amendement Dibi (21)

– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (44,II)

– onderdeel L

– amendement Van Dam (16) (invoegen onderdeel La)

 • Indien 16 verworpen:

 • – amendement Ortega-Martijn c.s. (42) (invoegen onderdeel La)

 • Indien 24 verworpen:

 • – amendement Schouw/Karabulut (33)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (73) (invoegen onderdeel 1a)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– amendement Dibi (18,II)

– onderdeel M

– onderdelen N t/m T

– amendement Karabulut (30)

– onderdeel U

– onderdelen V t/m CC

– artikel I

– artikelen II t/m V

– amendement Dibi (24,I en II)

 • Indien 24 verworpen:

 • – amendement Schouw/Karabulut (33)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (73) (invoegen onderdeel 1a)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– amendement Dibi (24,III)

– artikel VI

– artikelen VII t/m XI

– amendement Karabulut (29,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten

De Voorzitter: dhr. Dibi wenst zijn motie op stuk nr. 38 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 086, nr. 35

– de motie-Schouw over prijs en kwaliteit van inburgeringscursussen

33 086, nr. 36

– de motie-Karabulut over de financiering van lopende trajecten

33 086, nr. 37

– de motie-Ortega-Martijn over criteria voor verwijtbaar gedrag

33 086, nr. 38 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effectiviteit van de gewijzigde wet

33 086, nr. 39

– de motie-Dibi over het opnemen van een eis over duale trajecten in het keurmerk

33 086, nr. 40

– de motie-Dibi/Van Dam over het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

De Voorzitter: mw. Van der Werf wenst haar motie op stuk nr. 87 te wijzigen en nader te wijzigen. Mw Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 90 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. Mw. Dikkers wenst haar motie op stuk nr. 103 te wijzigen en vervolgens aan te houden.

30 872, nr. 85

– de motie-Bashir c.s. over verwerking van teerhoudend afval

30 872, nr. 86

– de motie-Bashir/Paulus Jansen over verplichte deelname aan het IMPEL-project

30 872, nr. 87 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van der Werf c.s. over een ijkmoment voor het vrijgeven van het statiegeldsysteem

30 872, nr. 88

– de motie-Van der Werf/Wiegman-van Meppelen Scheppink over inzameling van afval door verenigingen en clubs

30 872, nr. 89

– de motie-Van Veldhoven c.s. over versteviging van de doelstellingen voor hergebruik

30 872, nr. 90 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven over de tussenevaluatie

30 872, nr. 91

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers over een kosten-opbrengsten en milieurendementanalyse

30 872, nr. 92

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers over het aanpassen van het verpakkingenakkoord

30 872, nr. 93

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over recycling van kunststof verpakkingsmateriaal

30 872, nr. 94

– de motie-Ouwehand/Wiegman-van Meppelen Scheppink over recycling van drankenkartons

30 872, nr. 95

– de motie-Ouwehand/Wiegman-van Meppelen Scheppink over uitbreiding van het statiegeldsysteem met petflesjes

30 872, nr. 96

– de motie-Van Tongeren/Van der Werf over het convenant met bedrijven

30 872, nr. 97

– de motie-Van Tongeren over uitbreiding van de statiegeldregeling met kleine petflessen en blikjes

30 872, nr. 98

– de motie-De Mos over een landelijke publiekscampagne

30 872, nr. 99

– de motie-De Mos over het oormerken van 20 mln. voor de bestrijding van (zwerf)afval

30 872, nr. 100

– de motie-Leegte over een loketregisseur

30 872, nr. 101

– de motie-Leegte c.s. over het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

30 872, nr. 102 (aangehouden)

– de motie-Dikkers over overleg met de recyclingbranche over de sociale werkvoorziening

30 872, nr. 103 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Dikkers c.s. over restbakken

30 872, nr. 104

– de motie-Dikkers/Leegte over het inzichtelijk maken van de afvalstromen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waterkwantiteit

De Voorzitter: mw. Van Tongeren wenst haar motie op stuk nr. 263 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 625, nr. 260 (aangehouden)

– de motie-Jacobi over herstel van het solidariteitsprincipe

27 625, nr. 261

– de motie-Jacobi over het experimenteerartikel in het Deltafonds

27 625, nr. 262

– de motie-Van Veldhoven/Lucas over actualisering van het waterveiligheidsbeleid

27 625, nr. 263 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren over een tijdpad voor de veiligheidsnorm van waterkeringen

27 625, nr. 264

– de motie-Van Tongeren over waterveiligheid in ruimtelijke beslissingen

27 625, nr. 265

– de motie-Dijkgraaf over additionele voeding voor het budget

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huurprijsherziening ligplaatsen woonboten

32 730, nr. 10

– de motie-Van der Werf over opschuiven van de deadline

32 730, nr. 11

– de motie-Voortman/Paulus Jansen over overleg over de huurprijsherziening

32 730, nr. 12

– de motie-Paulus Jansen c.s. over de rechtsbescherming van woonbootbewoners

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie

De Voorzitter: dhr. Slob wenst zijn motie op stuk nr. 308 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 301

– de motie-Berndsen/Kuiken over functie van dierenpolitie als taakaccent

29 628, nr. 302

– de motie-Kooiman/Kuiken over de inzet van aspiranten

29 628, nr. 303

– de motie-Kooiman over de sluiting van politieposten

29 628, nr. 304

– de motie-Kooiman/Kuiken over de politiesterkte

29 628, nr. 305

– de motie-Kuiken c.s. over eerder gemaakte cao-afspraken

29 628, nr. 306

– de motie-Kuiken/Berndsen over een onderzoek naar politieagenten met PTSS

29 628, nr. 307

– de motie-Slob/Kuiken over een risicoanalyse

29 628, nr. 308 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Slob/Van der Staaij over betaald voetbal opnemen in het voorstel voor doorberekening van veiligheidskosten voor evenementen

29 628, nr. 309 (aangehouden)

– de motie-Hazekamp over de tussentijdse rapportage over de dierenpolitie

29 628, nr. 310

– de motie-Hazekamp over een inventarisatie van knelpunten voor de dierenpolitie

Stemmingen

9. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het notaoverleg over het mensenrechtenbeleid

De Voorzitter: mw. Hachchi verzoekt haar motie op stuk nr. 61 aan te houden.

32 735, nr. 53

– de motie-Timmermans c.s. over de toetreding van de Europese Unie tot het EVRM

32 735, nr. 54

– de motie-Timmermans c.s. over het voortzetten van de succesvolle Nederlandse benadering

32 735, nr. 55

– de motie-De Roon over het stoppen van de samenwerking met de Arabische Liga

32 735, nr. 56

– de motie-De Roon over de receptorbenadering bij islamitische regimes

32 735, nr. 57

– de motie-De Roon/Voordewind over de kandidaatstelling voor de VN-Mensenrechtenraad

32 735, nr. 59

– de motie-Van Bommel over een protest tegen de detentie van Palestijnse parlementsleden

32 735, nr. 60

– de motie-Van Bommel over de onafhankelijkheid van de jury van de Mensenrechtentulp

32 735, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Hachchi/Timmermans over de mensenrechtenafdeling op het ministerie van Buitenlandse Zaken

32 735, nr. 62

– de motie-Hachchi c.s. over het bevorderen van kinderrechten

32 735, nr. 63

– de motie-El Fassed over consulaire bijstand aan gedetineerden

32 735, nr. 64

– de motie-El Fassed over de uitvoering van de Responsibility to protect

32 735, nr. 65

– de motie-Voordewind c.s. over beleid en wetgeving toetsen aan richtlijnen van John Ruggie

32 735, nr. 66

– de motie-Voordewind over afschaffen van de doodstraf voor seksuele geaardheid, genderidentiteit, blasfemie en afvalligheid

32 735, nr. 67

– de motie-Voordewind over geen actief handelsbeleid voeren met Saudi-Arabië

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 161

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

33 161 (bijgewerkt t/m amendement nr. 90)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,I)

– onderdeel 0A

– amendement Ortega-Martijn (20) (invoegen onderdeel 0Aa)

– amendement Ortega-Martijn (83) (invoegen onderdeel 0Aa)

– amendement Hamer/Karabulut (86) (invoegen onderdeel 1a)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (73) (invoegen onderdeel 1a)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– amendement Koşer Kaya c.s. (37,I) (invoegen onderdeel 0Aa)

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel A

– amendement Hamer (45)

– amendement Koşer Kaya c.s. (37,II)

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel B

– amendement Koşer Kaya (21,I)

– onderdeel C

– amendement Hamer/Karabulut (84,I)(invoegen onderdeel Ca)

– amendement Hamer/Karabulut (84,II)

– onderdeel D

– amendement Koşer Kaya (21,II) (invoegen Da)

– onderdeel E

– amendement Klaver (34)(invoegen onderdeel Ea)

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,IV)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,III)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • – amendement Klaver (32,I)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel F, aanhef

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IV)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,I)

 • – amendement De Jong (46,I)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel F, artikel 10b

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,V)

 • – amendement Koşer Kaya/Klaver (58,II)

 • – amendement De Jong (46,II)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

NB: Indien twee of meer van de amendementen 44, 58 en 46 zijn aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel F, artikel 10c

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut/Hamer (72)

 • – amendement Koşer Kaya (23)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nr. 23 verworpen:

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nr. 23 verworpen:

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • – amendement Sterk c.s. (42)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Karabulut (69)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

– onderdeel F, artikel 10d

 • Indien nrs. 77 en 44 verworpen:

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

  • – amendement Klaver (32,II)(invoegen artikel 10da)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VI)

 • – amendement Koşer Kaya (18)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– onderdeel F, artikel 10e

– onderdeel F

– onderdelen Fa t/m I

– amendement Koşer Kaya (35,I) (invoegen onderdeel Ia en Ib)

– amendement Hamer/Karabulut (85) (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Koşer Kaya c.s. (37,III)(invoegen onderdeel Ia)

– amendement Koşer Kaya (24)(invoegen onderdeel Ia)

– onderdelen J en K

– amendement Hamer/Karabulut (87)

– onderdeel Ka

– onderdelen Kb t/m Kd

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,V)

– amendement Koşer Kaya (21,III)

– onderdeel L

– onderdeel M

– artikel I

– amendement Karabulut (14)

– amendement Karabulut (16)

– amendement Koşer Kaya (17)

NB: Indien twee of meer van de amendementen 14, 16 en 17 zijn aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel II

– amendement Karabulut (40)

– artikel III

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,VI)

– amendement Klaver (33)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikel IV

– artikel V

– gewijzigd amendement Hamer (88)

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,VII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– amendement Koşer Kaya (19)

– artikel VI

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (89)

– amendement Hamer (29)

– artikel VII

– gewijzigd amendement Karabulut/Hamer (77,VIII)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,IX)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikel VIII

– amendement Koşer Kaya (21,IV en V)

– amendement Hamer/Karabulut (84,III)

– artikel IX

– amendement Koşer Kaya (21,VII en VIII)

– amendement Hamer/Karabulut (84,IV)

– artikel X

– artikelen XI t/m L

– amendement Koşer Kaya (35,II)(invoegen artikel LA)

– artikelen LI en LII

– gewijzigd amendement Koşer Kaya (90)(invoegen artikel LIIA)

 • Indien nr. 77 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf c.s. (44,X)(invoegen artikelen LIIA t/m LIID

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikelen LIII en LIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Invoeringswet Wet werken naar vermogen

De Voorzitter: mw. Hamer wenst haar motie op stuk nr. 47 te wijzigen, mw. Koşer Kaya haar moties op stuk nrs. 60 en 61 en mw. Sterk haar motie op stuk nr. 71. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 161, nr. 47 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hamer c.s. over 100 mln. aan structurele middelen voor de gemeenten

33 161, nr. 48

– de motie-Hamer over de problematiek op de regionale arbeidsmarkt

33 161, nr. 49

– de motie-Hamer over het compensatiebeginsel

33 161, nr. 50

– de motie-Azmani/Dijkgraaf over een vrijwillige overstap van de oude naar de nieuwe Wajong

33 161, nr. 51

– de motie-Azmani/Sterk over integrale benadering van de participatieproblemen

33 161, nr. 52

– de motie-Azmani/Sterk over een pilot met een integraal «keukentafelgesprek"

33 161, nr. 53

– de motie-Ortega-Martijn over een uniforme definitie van het begrip «loonwaarde"

33 161, nr. 54

– de motie-Ortega-Martijn over vergoeding voor de uitvoeringskosten

33 161, nr. 55

– de motie-Ortega-Martijn over afspraken met de sociale partners

33 161, nr. 56

– de motie-Ortega-Martijn over het macrobudget

33 161, nr. 57

– de motie-Ortega-Martijn over ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigden

33 161, nr. 59

– de motie-Koşer Kaya over ontschotting van de financiering

33 161, nr. 60 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koşer Kaya over een participatiewet

33 161, nr. 61 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koşer Kaya over een sociale paragraaf in jaarverslagen van bedrijven

33 161, nr. 62

– de motie-De Jong/Azmani over de wijze waarop gemeenten ontheffing verlenen

33 161, nr. 63

– de motie-De Jong c.s. over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt

33 161, nr. 64

– de motie-De Jong/Sterk over een evaluatie na vier jaar

33 161, nr. 66 (ingetrokken)

– de motie-Klaver c.s. over stemmingen na Kamerbehandeling van de Catshuisuitkomsten

33 161, nr. 67

– de motie-Klaver/Ortega-Martijn over de inzet van gelden uit het transitiefonds

33 161, nr. 68

– de motie-Sterk c.s. over de systematiek van het macrobudget

33 161, nr. 70

– de motie-Sterk c.s. over de toekenning van extra middelen

33 161, nr. 71 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sterk/ Ortega-Martijn over de interne jobcoach

33 161, nr. 75

– de motie-Karabulut/Hamer over afspraken met grote werkgevers

33 161, nr. 76

– de motie-Karabulut/Hamer over de cao voor de sociale werkvoorziening

33 161, nr. 78

– de motie-Karabulut/Hamer over overleg met het pensioenfonds, gemeenten en deelnemers

33 161, nr. 79

– de motie-Karabulut/Hamer over een substantiële bijdrage aan Oost-Groningen en Zuid-Limburg

33 161, nr. 80

– de motie-Dijkgraaf/Azmani over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

33 161, nr. 81

– de motie-Dijkgraaf c.s. over uitgaan van de bevindingen van de evaluatiecommissie

33 161, nr. 82

– de motie-Dijkgraaf/Sterk over de lonen naar elkaar laten toegroeien

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 121

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

33 121 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

– artikel 1

– amendement Bashir/Braakhuis (15,I)

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 6

– amendement Bashir/Braakhuis (15,II)

– artikel 7

– amendement Bashir/Braakhuis (15,III)

– artikel 8

– amendement Braakhuis/Groot (11,I)

 • Indien 11 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Vliet (24,I&II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– artikel 9

– amendement Braakhuis/Groot (11,II)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Bashir/Braakhuis (18)

– amendement Bashir/Groot (16)

– artikel 10

– artikelen 11 t/m 14

– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (22) (invoegen artikel 14a)

– gewijzigd amendement Schouten/Groot (25) (invoegen artikel 14a)

– artikelen 14a t/m 16

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet bankenbelasting

33 121, nr. 19

– de motie-Bashir over verhoging van de bankenbelasting

33 121, nr. 20

– de motie-Bashir/Braakhuis over de stijging van de vaste salarissen van bestuurders

33 121, nr. 21

– de motie-Neppérus c.s. over voorkomen van dubbele belastingheffing

33 121, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Van Vliet over onderbrengen van de bankenbelasting bij de vennootschapsbelasting

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nota nuts- en zakenbankactiviteiten

31 980, nr. 64

– de motie-Van Vliet over een wettelijke regeling vergelijkbaar met Volcker Rule

31 980, nr. 65

– de motie-Huizing over de nutsfuncties van banken

31 980, nr. 66

– de motie-Blanksma-van den Heuvel/Plasterk over het instellen van een onafhankelijke commissie

31 980, nr. 67 (herdruk)

– de motie-Blanksma-van den Heuvel c.s. over niet investeren in risicovolle beleggingscategorieën

31 980, nr. 68 (ingetrokken)

– de motie-Koolmees over de Europese dimensie van de financiële sector

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht

27 428, nr. 221

– de motie-Ouwehand/Van Bemmel over een onafhankelijk onderzoek naar de EFSA

27 428, nr. 222

– de motie-Ouwehand over een label voor cisgenese producten

27 428, nr. 223

– de motie-Ormel/Wiegman-van Meppelen Scheppink over vrijstelling van cisgenesetechnieken van EU-wet- en regelgeving

27 428, nr. 224

– de motie-Ormel/Snijder-Hazelhoff over harmonisatie van de uitvoering van gentherapie

27 428, nr. 225 (aangehouden)

– de motie- Dikkers/Wiegman-van Meppelen Scheppink over behoud van de labelingsplicht voor acht nieuwe veredelingstechnieken

27 428, nr. 226

– de motie-Van Gerven over een pleidooi tegen de onwenselijkheid van belangenverstrengeling

27 428, nr. 227

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over geen vergunning verlenen bij dierproeven

27 428, nr. 228

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over het co-existentieoverleg genetisch gemodificeerde organismen

27 428, nr. 229

– de motie- Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers over afspraken over monitoring en restschade

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vogelgrieponderzoek Erasmus MC

28 807, nr. 136

– de motie-Ormel over een internationaal verificatieregime voor biosecurity

28 807, nr. 137 (ingetrokken)

– de motie-Ormel over coördinatie van het toetsingsbeleid

28 807, nr. 138

– de motie-Van Gerven over het opheffen van de publicatieban en het exportverbod

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Suriname

20 361, nr. 159

– de motie-Bontes over het uitwijzen van de Surinaamse zaakgelastigde

20 361, nr. 160

– de motie-Bontes over niet terugkeren van de Nederlandse ambassadeur naar Paramaribo

20 361, nr. 161

– de motie-Bontes over Surinaamse parlementsleden de toegang tot Nederland ontzeggen

18. Debat over de Hedwigepolder (re- en dupliek)

19. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. 1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. VAO Walvisjacht (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (AO d.d. 11/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 127, nr. 155

23. VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Actieprogramma criminele jeugdgroepen (AO d.d. 11/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Ouderbetrokkenheid bij de school (AO d.d. 11/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Kwaliteit van de Jeugdzorg/Macht van de gezinsvoogd (AO d.d. 18/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO PIP-borstimplantaten (AO d.d. 12/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Numerus Fixus voor de opleiding geneeskunde (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24 095, nr. 313

31. VSO Telecommunicatie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 000 IXB, nr. 13

33. VSO Belastingen en Duitsland met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 097

34. Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

32 280

35. Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (derde termijn)

33 145

36. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel (plenaire afronding in een termijn)

33 127

37. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (derde termijn)

33 216

38. Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110)

33 217

39. Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131)

33 030, nrs. 20 t/m 26

40. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

33 220 (Wijziging Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie m.b.t. een stabiliteitsmechanisme) + 33 221 (Verdrag tot Instelling van een Europees Stabiliteitsmechanisme) + 32 315 (Incidentele suppletoire begroting ESM) (16 mei, onder voorbehoud)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 017 (Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen)

32 769 (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (re- en dupliek)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat (24 mei)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Spoor (debat met de commissie) (22 en 23 mei)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 (AO d.d. 18/4) (staatssecretaris BuZa)

– VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 3/4) (staatssecretaris EL&I)

– VAO mbo (AO d.d. 11/04) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid) (WGO 21 mei)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (voortzetting)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 071 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

33 108 (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007) (voortzetting)

29, 30 en 31 mei (week 22)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst nota van wijziging)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

33 146 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

5, 6 en 7 juni (week 23)

– VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d. 1/2) (staatssecretaris Fin)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures) (WGO 4 juni)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

12, 13 en 14 juni (week 24)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking) (na een hoorzitting)

– Debat over het rapport van de commissie-De Wit (debat met de commissie)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

4. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-Van Ark) (staatssecretaris VWS)

6. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

8. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

9. Debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum (Van Gerven) (minister van VWS)

10. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

11. Debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

12. Debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

13. Debat over berichtgeving over castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten (Arib) (minister V&J)

14. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (na ontvangst van een brief)

15. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

16. Debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen (Berndsen) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

2. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

3. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (minister-president)

4. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

5. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

6. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

8. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

10. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van Cao’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

11. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minister-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

12. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

13. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

15. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

16. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten) (staatssecretaris van V&J)

18. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

19. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

20. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

21. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente Amsterdam boetes wil opleggen vanwege bieden van stageplaatsen aan illegalen (Koser Kaya) (minister SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht «Zestig dode varkens gevonden» (Graus) (staatssecretaris EL&I)

24. Interpellatie-Leijten over het oordeel dat de NMa de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien (staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht «Navo leidt op voor de Taliban» (Hernandez) (minister Defensie) (na ontvangst van een brief)

26. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (na ontvangst van een brief)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (in afwachting van een BOR-notitie)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

32 862 (Wet basisnet) (na een nieuwe schriftelijke ronde in de commissie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 23 april van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling) (32 512)

Maandag 23 april van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel (33 145)

Maandag 23 april van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32 873)

Maandag 21 mei van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces (33 176)

Maandag 21 mei van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (32 459)

Maandag 4 juni van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Implementatie van een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (32 717)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014