Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 53

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zowel verschillende definities van loonwaarde als verschillende methodieken voor het meten van loonwaarde worden toegepast;

overwegende dat het bestaan van verschillende definities van loonwaarde en methodieken voor het meten van loonwaarden leidt tot andere uitkomsten in vergelijkbare gevallen;

van mening dat op grond van de rechtsgelijkheid vergelijkbare gevallen op gelijke wijze moeten worden beoordeeld;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor het tot stand komen van een uniforme definitie van het begrip «loonwaarde» en een eenduidige methodiek voor het meten van de loonwaarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn