Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 59

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten verantwoordelijk worden of zijn voor de WWNV, begeleiding vanuit de AWBZ, de Wmo en de jeugdzorg;

overwegende dat er overlap zit in deze regelingen en mensen soms een beroep doen op meerdere regelingen tegelijk;

van mening dat gemeenten door ontschotting van de financiering meer mogelijkheden krijgen om dwarsverbanden te leggen en het geld efficiënt te besteden;

verzoekt de regering, om de mogelijkheden voor verdere ontschotting van de financiering van de WWNV, de AWBZ, de Wmo en de jeugdzorg in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya