33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN VAN DAM

Voorgesteld 11 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de consensus in Nederland over principes als seksegelijkheid, non-discriminatie, vrijheid van meningsuiting en scheiding van kerk en staat groot is;

constaterende dat de lesstof van dit onderdeel voor inburgeraars onvoldoende is gericht op deze consensus en de gebruiken en gewoontes in de Nederlandse samenleving;

verzoekt de regering, het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving opnieuw in te richten en daarbij ruime aandacht te besteden aan de grondrechten, principes en gewoontes in Nederland;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor het zomerreces te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Van Dam

Naar boven