Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227428 nr. 229

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 229 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN DIKKERS

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de HPA-verordening co-existentie in werking is getreden voor wat betreft de gewassen maïs, aardappelen en suikerbieten;

overwegende dat er nog geen monitoringssysteem bestaat voor de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en dat er nog geen volledig gevuld restschadefonds bestaat, volgens het principe «de vervuiler betaalt»;

verzoekt de regering, met de convenantpartners tot behoorlijke en gedragen afspraken te komen op het gebied van monitoring en restschade, zodat op z'n minst het pakket van co-existentieafspraken gereed is voordat de teelt van deze genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dikkers