Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 16 maart 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 maart

14.00 uur

Woensdag 21 maart

10.15 uur

Donderdag 22 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO AWACS

33 000-XII, nr. 116

– de motie-Paulus Jansen c.s. over vaststellen van de referentiewaarde door Geluidsnet

33 000-XII, nr. 117

– de motie-Ouwehand/Paulus Jansen over het niet kappen of aftoppen van bomen

33 000-XII, nr. 118

– de motie-Ouwehand/Paulus Jansen over realiseren van herstel van het Schinveldse bos

33 000-XII, nr. 119

– de motie-Ouwehand/Paulus Jansen over beloofde compensatie buiten de bestaande natuur

33 000-XII, nr. 120

– de motie-De Mos over de binnenvliegregeling bij overschrijding van de afspraak geluidsreductie

33 000-XII, nr. 121 (ingetrokken)

– de motie-Holtackers/Leegte over aanplant door de provincie Limburg

33 000-XII, nr. 122

– de motie-El Fassed/Van Tongeren over de aanplant van zes hectare bomen in 2012

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen»

26 488, nr. 283

– de motie-El Fassed/Jasper van Dijk over het niet aanschaffen van extra JSF-toestellen

26 488, nr. 284

– de motie-El Fassed/Jasper van Dijk over een onafhankelijk onderzoek naar het besluitvormingstraject

26 488, nr. 285

– de motie-Eijsink c.s. over verbetering van de informatievoorziening

26 488, nr. 286

– de motie-Eijsink/Hachchi over internationale samenwerking

26 488, nr. 287

– de motie-Jasper van Dijk over een onderzoek door het parlement

26 488, nr. 288

– de motie-Hachchi over een nieuwe kandidatenvergelijking

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is

27 926, nr. 179

– de motie-Karabulut/Voortman over huurprijsbescherming

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 666

Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

32 666 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Slob (9)

– onderdeel F

– onderdelen G t/mY

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m B

– amendement Slob (10)

– onderdeel C

– artikel II

– artikelen III t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000

De Voorzitter: dhr. Monasch wenst zijn motie op stuk nr. 13 te wijzigen en dhr. De Jong zijn motie op stuk nr. 15. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 666, nr. 11

– de motie-Slob/Monasch over verdere professionalisering van de reizigersinspraak

32 666, nr. 12

– de motie-Van Gent/Slob over een kernprestatie-indicator voor ProRail en NS

32 666, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Monasch over een onderzoek naar de beoordeling van het Ministerie van I&M en ProRail

32 666, nr. 14

– de motie-De Jong over geen variabele beloning bij boetes

32 666, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Jong over het salaris van de directie

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 812

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

32 812 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m Q

– amendement Ferrier (12)

– gewijzigd amendement Van der Ham (10,I)

– onderdeel R

– gewijzigd amendement Van der Ham (10,II) (Invoegen onderdeel Ra)

– onderdelen S en T

– amendement Van der Ham (13,I) (Invoegen onderdeel Ta)

– onderdelen U t/m DD

– artikel I

– artikelen II t/m VIIID

– amendement Van der Ham (13,II) (Invoegen artikel VIIIE)

– artikel IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

32 812, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Van der Ham over dezelfde eisen aan het speciaal onderwijs als aan het regulier onderwijs

32 812, nr. 15

– de motie-Dibi/Jasper van Dijk over het predicaat zeer zwak voor scholen voor speciaal onderwijs

32 812, nr. 16

– de motie-Dibi/Dijsselbloem over de gevolgen van klassenvergroting

32 812, nr. 17

– de motie-Elias over het percentage leerlingen dat na uitstroom een Wajong-uitkering ontvangt

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 676

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 676 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– amendement Bontes (12,I)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m F

– amendement Hennis-Plasschaert/Çörüz (11,I)

– onderdeel G

– amendement Hennis-Plasschaert/Çörüz (11,II)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m M

– amendement Bontes (13)

– onderdeel N

– onderdelen O t/m FF

– artikel I

– artikelen II t/m IVAB

– amendement Bontes (12,II)(invoegen artikelen IVAC en IVAD)

– artikelen IVB t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 676, nr. 14

– de motie-Dibi/Berndsen over versterking van de rechtsbeschermende werking

32 676, nr. 15

– de motie-Bontes over een eenduidige werkwijze van gemeenten

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vestia

De Voorzitter: dhr. Ulenbelt wenst zijn motie op stuk nr. 235 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 453, nr. 234

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over uitbreiding van het Besluit beheer sociale huursector

29 453, nr. 235 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ulenbelt/Karabulut over verhalen van de schade

29 453, nr. 236

– de motie-Van Bochove over een parlementaire enquête

29 453, nr. 237

– de motie-Monasch over informatievoorziening aan de Kamer

29 453, nr. 238

– de motie-Monasch over direct onder toezicht stellen van corporaties

29 453, nr. 239

– de motie-Lucassen over openheid over beloningen bij woningcorporaties

29 453, nr. 240

– de motie-Lucassen over de rol van banken en financiële instellingen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijkenaanpak

32 847, nr. 16

– de motie-Monasch over een jaarlijkse voortgangsrapportage

32 847, nr. 17

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over een kosten-batenanalyse van bezuinigingseffecten

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rapport «Beperkt weerbaar»

24 170, nr. 131

– de motie-Kooiman/Voortman over aanwezigheid van deskundigen bij politieverhoor

24 170, nr. 132 (ingetrokken)

– de motie-Dille over een plan van aanpak ter voorkoming van seksueel misbruik

24 170, nr. 133

– de motie-Dille over ontslag van bestuurders bij niet melden

24 170, nr. 134 (ingetrokken)

– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over voortzetten van het project Preventie seksueel misbruik

24 170, nr. 135 (aangehouden)

– de motie-Venrooy-Van Ark c.s. over een meldpunt seksueel geweld

24 170, nr. 136 (aangehouden)

– de motie-Arib over over een periodieke screening van professionals

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ronselen van meisjes in jeugdzorginstellingen door loverboys

De Voorzitter: mw. Van der Burg wenst haar motie op stuk nr. 181 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 839, nr. 181 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Burg/Dille over geïntegreerde zorg in gespecialiseerde instellingen

31 839, nr. 182

– de motie-Kooiman over voorlichting over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

31 839, nr. 183 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over structurele financiering van het zorgprogramma Asja II

31 839, nr. 184

– de motie-Dille over het daderprofiel van loverboys

31 839, nr. 185

– de motie-Bruins Slot over overleg met aanbieders socialenetwerksites

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO behandelvoorbehoud EU-wetgeving bescherming persoonsgegevens

32 761, nr. 18

– de motie-Elissen/Van Toorenburg over eisen aan de uitwisseling van persoonsgegevens

32 761, nr. 19

– de motie-Elissen over huidige wetgeving als ondergrens voor privacybescherming

32 761, nr. 20

– de motie-Elissen over de inzet bij de onderhandelingen

32 761, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Elissen over tegenstemmen tegen EU-wetgeving

32 761, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Recourt over een boetebevoegdheid voor het CBP

32 761, nr. 23

– de motie-Peters over betrokkenen informeren over de verstrekking van persoonsgegevens

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

32 279, nr. 25

– de motie-Arib/Smilde over regionale zorgstandaarden voor geboortezorg

32 279, nr. 26

– de motie-Kooiman/Voortman over klinische verloskunde in streekziekenhuizen

32 279, nr. 27

– de motie-Kooiman/Voortman over adequate betaling van verloskundigen

32 279, nr. 28

– de motie-Voortman c.s. over alternatieven voor sluiting

32 279, nr. 29

– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink/Arib over 70%-doelstelling goed gebruik foliumzuur

32 279, nr. 30 (ingetrokken)

– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over het academiseren van de opleiding verloskunde

32 279, nr. 31

– de motie-Van der Ham/Dijkstra over verloskundige bevallingsnormen

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

32 201, nr. 38

– de motie-Hazekamp over een vangst- en importverbod van horsmakreel

32 201, nr. 39

– de motie-De Mos/Houwers over het initiatief Aal over de dijk

32 201, nr. 40 (ingetrokken)

– de motie-Dikkers c.s. over het verbod op staand want visserij

32 201, nr. 41

– de motie-Koppejan/Jacobi over handhaving van maximaal motorvermogen in de garnalenvisserij

32 201, nr. 42

– de motie-Van Gerven over een discardverbod

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Groenboek Gezinshereniging

32 175, nr. 22

– de motie-Dibi over schattingen van het aantal huwelijks- en gezinsmigranten

32 175, nr. 23

– de motie-Dibi/Schouw over niet verder aanscherpen van voorgenomen immigratieregels

32 175, nr. 24

– de motie-Schouw over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid

32 175, nr. 25

– de motie-Voordewind/Samsom over het nareisbeleid ten aanzien van Somaliërs

32 175, nr. 26

– de motie-Voordewind over het onderscheid tussen gezinshereniging regulier en asiel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verzamel algemeen overleg Immigratie en Asiel

19 637, nr. 1503 (aangehouden)

– de motie-Dibi over de kwetsbare positie van nareizende kinderen

19 637, nr. 1504

– de motie-Recourt c.s. over asielzoekers met een verblijfsvergunning regulier

19 637, nr. 1505

– de motie-Recourt c.s. over de beoordeling of sprake is van bewijsnood

21. Aanbieding van het Verslag over 2011 door de Nationale Ombudsman

22. Debat over de staat van het Hoger Onderwijs met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

23. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Emmen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 14/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Moties en toezeggingen Landbouw en Natuur (AO d.d. 14/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Kinderopvang (AO d.d. 08/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Civielrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 08/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Overlijden psychiatrisch patiënt (AO d.d. 13/3)

32 759

29. Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s)

32 550

30. Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

(1e termijn Kamer)

32 795

31. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

32 854

32. Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 890

33. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

33 061

34. Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

33 095

35. Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten

Langetermijnagenda

27, 28 en 29 maart (week 13)

– VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d. 1/2) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

– VAO Leefomgeving (lucht, geluid, bodem) (AO d.d. 29/02) (minister + staatssecretaris I&M)

– VAO Duurzaam inkopen en palmolie (AO d.d. 14/02) (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– VAO Vogelgrieponderzoek Erasmus MC (AO d.d. 08/03) (minister VWS + minister V&J + staatssecretaris EL&I)

– VAO Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de ISAF missie in Uruzgan 2006–2010 (AO d.d. 16/02) (minister Def + minister en staatssecretaris BuZa)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J) (voortzetting)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies) (derde termijn)

32 885 (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst nota van wijziging)

32 887 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 853 (Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 892 (Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

3, 4 en 5 april (week 14)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Spoor (debat met de commissie)

33 019 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard) (WGO 2 april)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 071 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 868 (Goedkeuring van een viertal Maatregelen inzake de bescherming van Antarctica) + 32 869 (Implementatie van een viertal Maatregelen inzake de bescherming van Antarctica)

32 769 (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

32 799 (Goedkeuring van de op Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds) + 32 883 (Goedkeuring van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds)

10, 11 en 12 april (week 15)

33 121 (Wet bankenbelasting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (nog niet aangeboden)

17, 18 en 19 april (week 16)

– Wet werken naar vermogen (plenaire behandeling, WGO op 16/4) (onder voorbehoud)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)

24, 25 en 26 april (week 17)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO 23/4)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b) (WGO 23/4)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

meireces: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012 (week 18 en 19)

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat(24 mei)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid) (WGO 21 mei)

29, 30 en 31 mei (week 22)

nog te bepalen

5, 6 en 7 juni (week 23)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures) (WGO 4 juni)

33 036 (Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van het Besluit inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken) (WGO 4 juni)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek ) (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst rapport)

4. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

5. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

6. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

7. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

8. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

9. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

10. Debat over het plaatsen van TV-camera’s in het VU Medisch Centrum (Van Gerven) (minister van VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

12. Debat over universiteiten die op grote schaal «genadezesjes» uitdelen (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

13. Debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J) (na gesprek van minister ter zake)

2. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

4. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

5. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (minister-president)

6. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

10. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

12. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

13. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minister-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

14. Dertigledendebat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters) (minister BuZa)

15. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

16. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

18. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

19. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten) (staatssecretaris van V&J)

21. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

22. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

32 862 (Wet basisnet) (na een nieuwe schriftelijke ronde in de commissie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 19 maart van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32 450) en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32 621)

Maandag 2 april van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet forensische zorg (32 398)

Maandag 2 april van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (33 019)

Maandag 16 april van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

Maandag 23 april van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling) (32 512)

Maandag 23 april van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32 873)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014