32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN ELISSEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorstellen voor EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (COM(2012) 9, COM(2012) 10 en COM(2012) 11) gevolgen zullen hebben voor de privacy van alle Europese burgers;

overwegende, dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving momenteel te weinig waarborgen bevat met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens van Europese burgers aan buitenlandse overheidsdiensten;

overwegende, dat door het ontbreken van dergelijke regels inbreuk kan worden gemaakt (door buitenlandse overheidsdiensten) op het in Europa geldende fundamentele recht op de bescherming van persoonsgegevens;

verzoekt de regering rechtsbescherming van burgers zodanig te waarborgen, dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen lidstaten alsmede met derde landen slechts dan zal plaatsvinden wanneer er een rechtshulpverdrag en/of rechtshulpverzoek aan ten grondslag ligt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Van Toorenburg

Naar boven