32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er thans te veel instellingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, (v)so, zwak of zeer zwak zijn;

overwegende, dat de spreiding van het (v)so minder fijnmazig is en er voor ouders minder keuzevrijheid is in het kiezen van een juiste school voor hun kind;

verzoekt de regering bij aanvang van het schooljaar 2014–2015 in ieder geval dezelfde eisen aan het (v)so te stellen als het regulier onderwijs, teneinde een school maximaal één jaar als «zeer zwak» te duiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Naar boven