33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 116 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN C.S.

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer bij motie 32 321-XI, nr. 69 de regering verzocht «... voorbereidingen te treffen om per 1 januari 2012 op grond van artikel 1, lid 2 van de NAVO-binnenvliegregeling, behoudens crisissituaties, voorwaarden te kunnen stellen aan het vliegen met AWACS-vliegtuigen boven Nederlands grondgebied, zodanig dat een geluidsreductie van 35% bereikt wordt ten opzichte van het aantal toegestane vliegbewegingen in 2009 (3600)»;

overwegende, dat de minister in zijn brief van 2 februari 2012 aangeeft dat op grond van berekeningen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium een structurele geluidsreductie met 35% haalbaar is;

overwegende, dat een aanzienlijk deel van de reductie gerealiseerd moet worden door andere maatregelen dan minder vluchten, waarbij nog niet duidelijk is of deze maatregelen effectief zijn;

overwegende, dat de geluidemissies van vliegveld Geilenkirchen gemonitord worden door Geluidsnet;

van mening, dat in lijn met motie 32 321-XI, nr. 69 waterdichte afspraken gemaakt moeten worden over de effectuering van het plafond;

verzoekt de regering om:

  • Geluidsnet te verzoeken om de referentiewaarde vast te stellen voor meetpunt 173 (het dichtstbijzijnde meetpunt bij startbaan Geilenkirchen) voor de geluidsbelasting bij 3600 AWACS-vluchten;

  • met ingang van 1 januari 2012 de feitelijke emissies voor dit meetpunt te laten monitoren;

  • de NAVO te berichten dat de NAVO-binnenvliegregeling zal worden ingezet om, indien noodzakelijk, handhaving van de 35% reductie af te dwingen;

  • ingeval van een dreigende overschrijding van het plafond, behoudens crisissituaties, de NAVO twee weken voor het volvliegen van de geluidsruimte te berichten dat de binnenvliegregeling daadwerkelijk zal worden ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

El Fassed

Dikkers

Naar boven