29 453 Woningcorporaties

Nr. 234 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naast de recentelijk in financiële problemen geraakte corporatie Vestia er nog 24 corporaties in acute problemen zouden kunnen geraken door riskante beleggingen;

constaterende, dat het kabinet het naar aanleiding van de situatie bij Vestia noodzakelijk vindt om na te denken over herijking van de kaderstelling en het toezicht inzake de corporaties en overweegt om een onafhankelijke commissie in te stellen om te komen tot aanvullende voorstellen;

verzoekt de regering vooruitlopend op de voorstellen van deze commissie, het artikel 43 van het Besluit beheer sociale huursector uit te breiden met twee punten:

  • de minister stelt criteria vast waaraan het lenen van geld en handelen op de financiële markt en handelen in onroerend goed of grond door toegelaten instellingen in het algemeen moet voldoen en ter beperking van risico's in het bijzonder;

  • financiële transacties en handel in onroerend goed in afwijking van deze criteria behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van de minister; eventuele schade ten gevolge van transacties die niet voldoen aan de criteria en desondanks niet gemeld zijn bij de minister, kan verhaald worden bij de bestuurder(s) van de toegelaten instelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Karabulut

Naar boven