32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;

van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de onderwijsinspectie;

van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;

verzoekt de regering in het beleid voor (voortgezet) speciaal onderwijs het uitgangspunt te hanteren dat een school niet langer dan een jaar het predicaat «zeer zwak» kan hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Jasper van Dijk

Naar boven