32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister in het kader van het nareisbeleid onderscheid wil maken tussen gezinshereniging regulier en asiel, omdat asielvergunninghouders ook op dit terrein bijzondere bescherming verdienen;

constaterende, dat er een categorie vluchtelingen is die een reguliere vergunning krijgt, zoals de vergunning op medische gronden of de «buitenschuldvergunning»;

van mening, dat ook deze groep asielzoekers in het kader van het nareisbeleid bijzondere bescherming verdient;

verzoekt de regering asielzoekers die een reguliere verblijfsvergunning krijgen in het kader van het nareisbeleid niet te onderwerpen aan de reguliere voorwaarden voor gezinshereniging, maar deze groep asielzoekers op dezelfde voorwaarden te behandelen als asielvergunninghouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Naar boven