24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID ARIB

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit het rapport «Beperkt weerbaar» blijkt dat seksueel geweld bij mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking veelvuldig voorkomt;

constaterende, dat een aanzienlijk deel van het seksueel geweld zich tijdens de jeugd heeft afgespeeld, met name bij mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking;

overwegende, dat de overheid de plicht heeft om kwetsbare groepen, waaronder mensen met een beperking, te beschermen;

van mening, dat een verklaring omtrent gedrag een goed middel is om ook periodiek de integriteit van personen te toetsen;

van mening, dat een periodieke preventieve integriteitsscreening bij professionals die belast zijn met de zorg van minderjarigen met een beperking, gerechtvaardigd is om te voorkomen dat iemand die een voor zijn functioneren relevant strafbaar feit heeft gepleegd, in dezelfde functie werkzaam kan blijven;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat op korte termijn periodieke screening zal worden toegepast op professionals die zijn belast met de zorg aan minderjarigen met een beperking en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib

Naar boven