31 839 Jeugdzorg

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kinderen vaak meer vaardig zijn op het internet dan hun ouders;

van mening, dat het wenselijk is om ouders te betrekken bij de voorlichting over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op internet, gezien het feit dat loverboys geregeld via social media jongeren ronselen;

verzoekt de regering te stimuleren dat er in jeugdzorginstellingen en op scholen, met name in het speciaal onderwijs en op vmbo-scholen, voorlichting wordt gegeven over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op internet en dat de ouders en/of opvoeders hierbij betrokken worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Naar boven