32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 19 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID ELISSEN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorstellen voor EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (COM(2012) 9, COM(2012) 10 en COM(2012) 11) gevolgen zullen hebben voor de privacy van alle Europese burgers;

overwegende, dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving momenteel te weinig waarborgen bevat met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens van Europese burgers aan buitenlandse overheidsdiensten;

overwegende, dat een eerder uitgelekt concept meer waarborgen voor de privacy bevatte dan de latere versie die naar de Kamer is gestuurd;

overwegende, dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving, specifiek de richtlijn, momenteel voorziet in een lager beschermingsniveau van privacy dan in Nederland van kracht is en dat gedurende de onderhandelingen het beschermingsniveau nog verder kan afnemen;

verzoekt de regering de huidige wetgeving in Nederland als ondergrens leidend te laten zijn bij de inzet van de Nederlandse onderhandelingen, of deze nu op ambtelijk niveau, op politiek niveau of op andere wijze plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen


X Noot
1

I.v.m. foutieve tekst van de motie.

Naar boven