32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat overheden bij wet of bij ontheffing persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden, zoals bij de uitwisseling van fiscale gegevens van huurders met verhuurders, zonder betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen;

overwegende, dat een nauwgezet overzicht ontbreekt van welke overheidsinstanties persoonsgegevens aan derden beschikbaar stellen en krachtens welke juridische titel dat plaatsvindt;

verzoekt de regering te voorzien in een dergelijk overzicht, een standpunt in te nemen over de wenselijkheid van deze afzonderlijke samenwerkingsvormen en de Kamer hierover te informeren;

verzoekt de regering voorts erin te voorzien dat daar waar overheidsinstanties persoonsgegevens aan derden verstrekken, betrokkenen daar altijd van op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Naar boven