33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van Defensie heeft beloofd zes hectare ha bos aan te leggen ter compensatie van de eerdere illegale kap in het Schinveldse bos;

constaterende, dat de minister van Defensie heeft gezegd deze compensatie eventueel binnen de bestaande ecologische hoofdstructuur te willen realiseren;

overwegende, dat natuurcompensatie een maatregel is die genomen wordt om verlies aan beschermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een project, elders in de vorm van nieuwe natuur te compenseren;

verzoekt de regering de beloofde compensatie te realiseren buiten de al bestaande natuur die onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Paulus Jansen

Naar boven