33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de rijksoverheid, in weerwil van de belofte die begin 2006 is gedaan, nog geen boom heeft bij geplant ter compensatie van de (naar later bleek onrechtmatige) bomenkap uit 2006;

verzoekt de regering in overleg met de gemeente Onderbanken zo spoedig mogelijk een locatie te vinden voor de aanplant van zes hectare bomen en deze aanplant in 2012 te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Van Tongeren

Naar boven